Dydaktyka

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU
„BIOTECHNOLOGIA FARMACEUTYCZNA”

 

    aktualizacja wkrótce…

 

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 
 1. Próba enancjoselektywnej biotransformacji wybranych związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej.

 2. Ocena aktywności muta- i antymutagennej wybranych połączeń o zdefiniowanej aktywności farmakologicznej.

 3. Metody transfekcji jako narzędzie otrzymywania znakowanych fluorescencyjnie ludzkich komórek z nadekspresją genów GPCR.

 4. Cunninghamella – mikrobiologiczny model metabolizmu leków.

 5. Badanie mutagenności w grupie pochodnych imidazolidyno-2,4-dionu o zdefiniowanej aktywności antagonistycznej do receptora α1.

 6. Otrzymywanie oraz rola i znaczenie podjednostki S3 toksyny krztuścowej w szczepionce przeciw krztuścowi.

 7. Model Cunninghanella jako alternatywna metoda badania metabolizmu związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej.

 8. Badania nad metabolizmem antagonisty receptora H3 histaminowego DL-76 w modelu biotransformacji in vitro.

 9. Badanie metabolizmu pochodnych trans-2-amino-cykloheksanolu in vitro.

 10. Badania in vitro metabolizmu i ligandów receptorów H3 histaminowych przy użyciu szczepów grzybów strzępkowych z rodzaju Cunninghamella oraz rekombinowanych izoform cytochromu P450.

 11. Zastosowanie testu proliferacji EZ4U do oceny aktywności cytotoksycznej doksorubicyny oraz wybranych pochodnych hydantoiny wobec ssaczej linii komórkowej CHO.