Wyniki Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich 2024

Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

 

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu przeprowadzania Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich opublikowanego na stronie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w styczniu 2024 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, prof. dr hab. Jacek Sapa, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne z Oddziałem Krakowie reprezentowane przez Prof. dr hab. Włodzimierza Opokę, Prezesa Oddziału Krakowskiego PTF-arm oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Organizatorami wydarzenia były również Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM oraz Młoda Farmacja – Sekcja Studencka PTFarm z Oddziałem w Krakowie. Współorganizatorami wydarzenia były: Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów a także Studenci współpracujący z PTFarm – Oddział Kraków.

Do konkursu zgłoszono 16 prac magisterskich, które zostały obronione na kierunku farmacja (9 prac), analityka medyczna (5 prac), kosmetologia (1 praca), drug discovery and development (1 praca) na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akademickim 2022/2023.

Wszystkie zgłoszone prace uzyskały wysoką punktację w ocenie wstępnej Recenzentów, a następnie prace te zostały zaprezentowane przez Uczestników podczas Finału Konkursu dnia 23 marca 2024 roku.

Wyboru najlepszych prac dokonała kapituła konkursu w składzie:

Prof. dr hab. Jacek Sapa, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka (prezes PTFarm/Oddział Kraków), recenzenci: prof. dr hab. Maria Walczak, prof. dr hab. Marek Bajda, dr hab. Beata Bystrowska, dr hab. Monika Dąbrowska, koordynator: dr hab. Wirginia Krzyściak.

Komisja ustaliła następujące wyniki Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbył się w dniu 23 marca 2024 roku –

Klasyfikacja generalna:

I miejsce: Aleksandra Murzyn kierunek FARMACJA

II miejsce: Julia Kobielska kierunek FARMACJA

III miejsce: Michał Łanocha kierunek FARMACJA

Kategoria: kierunek FARMACJA

I miejsce: Aleksandra Murzyn

Tytuł pracy mgr: Biodegradacja gemfibrozylu przy użyciu grzybów strzępkowych z rodzaju Cunninghamella.

Pracę wykonano pod kierunkiem Pani doktor Karoliny Słoczyńskiej z Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, którego kierownikiem jest Pani prof. dr hab. Elżbieta Pękala.

II miejsce: Julia Kobielska

Tytuł pracy mgr: Optymalizacja dawkowania teikoplaniny u pacjentów z ciężkimi zakażeniami.

Pracę wykonano pod kierunkiem Pani doktor Agnieszki Cios z Zakładu Farmacji Klinicznej, którego kierownikiem jest Pani prof. dr hab. Anna Wesołowska.

III miejsce: Michał Łanocha

Tytuł pracy mgr: Działanie prokognitywne i przeciwzapalne wybranych ligandów receptora GABA-A-ergicznego.

Pracę wykonano pod kierunkiem Pani doktor habilitowanej Magdaleny Kotańskiej z Katedry Farmakodynamiki, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Sapa

Kategoria: kierunek ANALITYKA MEDYCZNA:

I miejsce: Angelika Szafran

Tytuł pracy mgr: Ocena działania atorwastatyny na poziom czynnika transkrypcyjnego FoxO3a w włóknach mięśniowych szczurów w warunkach hipercholesterolemii.

Pracę wykonano pod kierunkiem Pani doktor Anny Gawędzkiej w Zakładzie Analityki Biochemicznej, którego kierownikiem jest Pani dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka.

II miejsce: Agnieszka Kozioł

Tytuł pracy mgr: Zastosowanie metod przesiewowych do oceny efektu synergicznego in vitro ceftazydym/awibaktam i aztreonam u wybranych gatunków pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających metalo-beta-laktamazę New Delhi (NDM).

Pracę wykonano pod kierunkiem Pani doktor Aldony Olechowskiej-Jarząb w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, którego kierownikiem jest Pani doktor Aldona Olechowska-Jarząb.

III miejsce: Katarzyna Zaborowska

Tytuł pracy mgr: Porównawcza ocena diagnostyczno-laboratoryjna intensywności reakcji zapalnej w łuszczycopodobnym zapaleniu skóry indukowanym u myszy czynnikiem środowiskowym lub immunologicznym.

Pracę wykonano pod kierunkiem Pani doktor habilitowanej Katarzyny Nazimek w Katedrze Immunologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, którego kierownikiem jest Pan prof. dr hab. Krzysztof Bryniarski.

Kategoria: pozostałe kierunki

Maciej Stróżyk z kierunku Drug Discovery and Development (8 w klasyfikacji generalnej)

Tytuł pracy mgr: Multidimensional models of in vitro in vivo correlation (IVIVC).

Pracę wykonano pod kierunkiem Pana doktora Adama Pacławskiego w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, którego kierownikiem jest Pan prof. dr hab. Aleksander Mendyk

Finał konkursu odbył się w trybie stacjonarnym w auli A na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w godzinach 9.00 – 14.00.

 

 Powrót