Nabór #11 „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego”

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Nabór #11, którego celem jest finansowanie modernizacji i doposażenia istniejącego zaplecza aparaturowego oraz oprogramowania komputerowego, kluczowego dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione. Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

  • zakup aparatury naukowo-badawczej pozostającej do dyspozycji wnioskodawcy,
  • modernizację ww. aparatury lub doposażenie ww. aparatury,
  • zakup oprogramowania naukowego.

Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w ust. 3 Regulaminu, musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • być kluczowa, tj. taka, bez której nie jest możliwe prowadzenie działalności badawczej przez daną jednostkę organizacyjną
  • być badawcza (służąca do pomiarów lub oznaczeń)
  • nie może być wykorzystywana do działań o charakterze komercyjnym (np. diagnostyka, itp.)

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 340 000,00 zł. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 30 000,00 zł, a minimalna kwota to 10 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 października 2021 r. o godzinie 10:00 i będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu i Instrukcję składania wniosków znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/nabor-11/

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE

 Powrót