ZintergUJ: Electrophysiology Patch Clamp Technique in Drug Discovery

Dear students!

Let’s get started on drug discovery with the course at the ZintegrUJ program. Welcome to the Electrophysiology Patch Clamp Technique in Drug Discovery course provided by dr. Damian Bell.

During the course, we will study the physiology of different ion channels and determine how they work through electrophysiological techniques. The course will include both: the theory of ion channel electrophysiology via manual patch clamp and automated patch clamp (APC) in drug discovery and development and laboratory practice on Sophion APC systems, with a 'face-to-face’ to the reality of electrophysiology and drug discovery. Finally, we will explore various channelopathies and possible solutions for overcoming the disease phenotype. In this course, we will dive deeply into the basis of electrophysiology and all the applications of APC.

The lectures and classes will be provided by dr. Damian Bell, who brings many years of ion channel drug discovery experience from world-leading academic, pharmaceutical and biotechnology labs. In his career, Damian worked at Eli Lilly, AstraZeneca, GSK, Convergence Pharmaceuticals, Charles River Laboratories, Iontas and Metrion Biosciences.

The course is dedicated to Drug Discovery and Development, Neurobiology and PhD Students.

  • Requirements: English (min. B2 level)
  • The amount of participants is limited (max. nine students; sequence of registrations will be considered; a waitlist will be created)
  • Registration starts on 15.02.2023 at 9:00 am via MS Forms
  • The course will take place at Medyczna 9, Faculty of Pharmacy JU MC from 10-12.05.2023
  • Contact: dr Małgorzata Wolak: malgorzata.dybala@uj.edu.pl

The course will be implemented as part of the ZintegrUJ project – Complex Development Program of the Jagiellonian University POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, which is co-financed by the European Union under the European Social Fund.

Szanowne Studentki oraz Szanowni Studenci!

Zapraszamy na kurs w ramach programu ZintegrUJ pt. Electrophysiology Patch Clamp Technique in Drug Discovery, który będzie prowadzony przez dr Damiana Bell.

Podczas kursu będziemy zgłębiać fizjologię różnych kanałów jonowych oraz sposoby ich oceny za pomocą technik elektrofizjologicznych. Kurs obejmie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty badania elektrofizjologii kanałów jonowych za pomocą techniki stabilizacji skrawka błony (z ang. patch clamp technique) z wykorzystaniem automatycznego systemu do badań elektrofizjologicznych firmy Sophion. Omówione zostaną także schorzenia związane z dysfunkcjami kanałów jonowych (ang. channelopathies) i możliwości terapeutyczne w tym zakresie. Podczas kursu zagłębimy się w podstawy elektrofizjologii oraz zastosowań techniki patch clamp.

Wykłady i zajęcia poprowadzi dr Damian Bell, który posiada wieloletnie doświadczenie w  badaniach przedklinicznych nad nowymi lekami. Jest wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie farmakologii receptorów jonotropowych i badaniu ich udziału w mechanizmach działania leków stosowanych w schorzeniach układu nerwowego, oddechowego, a także w chorobach autoimmunologicznych. Dr Damian Bell współpracował z wiodącymi światowymi laboratoriami akademickimi, farmaceutycznymi i biotechnologicznymi, takimi jak Eli Lilly, AstraZeneca, GSK, Convergence Pharmaceuticals, Charles River Laboratories, Iontas i Metrion Biosciences.

Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku Drug Discovery and Development, Neurobiologia oraz Szkoły Doktorskiej.

  • Wymagania: poziom znajomości języka angielskiego min. B2
  • Liczba uczestników jest ograniczona (max. 9 osób, o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, stworzona zostanie lista rezerwowa)
  • Rejestracja rozpocznie się 15.02.2023 r. o godzinie 9:00 przez formularz MS Forms
  • Kurs odbędzie się na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w dniach 10-12.05.2023 r.
  • Kontakt: dr Małgorzata Wolak: malgorzata.dybala@uj.edu.pl

Kurs jest realizowany w ramach projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.Powrót