ZintegrUJ: Electrophysiology Patch Clamp Technique in Drug Discovery – part II

Dear students!

Let’s get started on drug discovery with the course at the ZintegrUJ program. Welcome to the Electrophysiology Patch Clamp Technique in Drug Discovery – part II course provided by dr. Beatrice Badone.

During the course, we will study the physiology of different ion channels and determine how they work through electrophysiological techniques. The course will include both: the theory of ion channel electrophysiology via manual patch clamp and automated patch clamp (APC) in drug discovery and development and laboratory practice on Sophion APC systems, with a 'face-to-face’ to the reality of electrophysiology and drug discovery. Finally, we will explore various channelopathies and possible solutions for overcoming the disease phenotype. In this course, we will dive deeply into the basis of electrophysiology and all the applications of APC.

The lectures and classes will be provided by dr. Beatrice Badone, a high-class specialist in the pharmacology of ionotropic receptors and the study of their mechanisms of action in diseases of the nervous and cardiovascular systems. Dr. Badone has many years of experience in preclinical research on new drugs in the world’s leading academic and pharmaceutical laboratories, e.g. at the University of Milano-Bicocca in Italy, at the University of Maastricht in the Netherlands, at the University of Copenhagen, and Sophion Bioscience.

The course is dedicated to Drug Discovery and Development, Neurobiology, and PhD Students.

  • Requirements: English (min. B2 level)
  • The amount of participants is limited (max nine students; sequence of registrations will be considered; a waitlist will be created)
  • Registration starts on 15.02.2023 at 9:00 am via MS Forms
  • The course will take place at Medyczna 9, Faculty of Pharmacy JU MC from 10-12.05.2023
  • Contact: dr Agata Siwek: agat.siwek@uj.edu.pl

The course will be implemented as part of the ZintegrUJ project – Complex Development Program of the Jagiellonian University POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, which is co-financed by the European Union under the European Social Fund.

Szanowne Studentki oraz Szanowni Studenci!

Zapraszamy na kurs w ramach programu ZintegrUJ pt.: Electrophysiology Patch Clamp Technique in Drug Discovery – part II, który będzie prowadzony przez dr Beatrice Badone.

Podczas kursu będziemy zgłębiać fizjologię różnych kanałów jonowych oraz sposoby ich oceny za pomocą technik elektrofizjologicznych. Kurs obejmie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty badania elektrofizjologii kanałów jonowych za pomocą techniki stabilizacji skrawka błony (z ang. patch clamp technique) z wykorzystaniem automatycznego systemu do badań elektrofizjologicznych firmy Sophion. Omówione zostaną także schorzenia związane z dysfunkcjami kanałów jonowych (ang. channelopathies) i możliwości terapeutyczne w tym zakresie. Podczas kursu zagłębimy się w podstawy elektrofizjologii oraz zastosowań techniki patch clamp.

Wykłady i zajęcia poprowadzi dr Beatrice Badone, która posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach przedklinicznych nad nowymi lekami zdobyte w czołowych światowych laboratoriach akademickich i farmaceutycznych m.in. na Uniwersytecie Milano-Bicocca we Włoszech, na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii, na Uniwersytecie w Kopenhadze oraz w firmie Sophion Bioscience.

Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku Drug Discovery and Development, Neurobiologia oraz Szkoły Doktorskiej.

  • Wymagania: poziom znajomości języka angielskiego min. B2
  • Liczba uczestników jest ograniczona (max. 9 osób, o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, stworzona zostanie lista rezerwowa)
  • Rejestracja rozpocznie się 15.02.2023 r. o godzinie 9:00 przez formularz MS Forms
  • Kurs odbędzie się na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w dniach 10-12.05.2023 r.
  • Kontakt: dr Agata Siwek: agat.siwek@uj.edu.pl

Kurs jest realizowany w ramach projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.



Powrót