ZintergUJ: Downstream processing of API in pharmaceutical manufacturing industries – theoretical background and case study

 

ZintergUJ: Downstream processing of API in pharmaceutical manufacturing industries – theoretical background and case study

Dear students!

Let’s get started on drug discovery with the course at the ZintegrUJ program. Welcome to the Downstream processing of API in pharmaceutical manufacturing industries – theoretical background and case study course provided by prof. Raymond Lau from NTU Singapore.

 

This course is designed for students with a science or engineering background to learn particle processing and the purification techniques used for pharmaceutical manufacturing industries. The course emphasizes the fundamental principles encountered in gas-solid and liquid-solid systems. The objective of the course is to provide you with a comprehensive and concise overview of different purification processes available for system involving solids and to develop independent problem-solving abilities. A case study will also be introduced for you to apply root cause analysis tools to troubleshoot a problem encountered during a pharmaceutical manufacturing operation.

 

The course will be held by prof. Raymond Lau (https://personal.ntu.edu.sg/WMLau/), who is an expert in the field of chemical engineering, in particular the production and purification of active pharmaceutical ingredients (API). Additionally, he has extensive experience in particulate processing of inhalable powders, as well as fluid mechanics and interfacial flow, and microalgae culture and processing.

 

The course is dedicated to Drug Discovery and Development, Pharmacy and PhD Students.

 

Course language: English

The amount of participants is limited (max. 25 students; sequence of registrations will be considered; a wait-list will be created if a limit of participants is reached)

Registration starts on 24.04.2023 at 9:00 am via MS Forms (https://forms.office.com/e/VfKd1bfCB4)

The course will take place at Medyczna 9, Faculty of Pharmacy JU MC from 12-16.06.2023

Contact: dr Jakub Szlęk: j.szlek@uj.edu.pl

The course will be implemented as part of the ZintegrUJ project – Complex Development Program of the Jagiellonian University POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, which is co-financed by the European Union under the European Social Fund.

 

 

ZintergUJ: Downstream Processing API w przemyśle farmaceutycznym – podstawy teoretyczne i studium przypadku

 

Szanowne Studentki oraz Szanowni Studenci!

 

Zapraszamy na kurs w ramach programu ZintegrUJ pt. Downstream Processing API in Pharma Manufacturing Industry – podstawy teoretyczne i studium przypadku, który zostanie przeprowadzony przez naszego goscia z Singapuru, prof. Raymond Lau z NTU.

 

Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy posiadają podstawy teoretyczne, które przydadzą się, aby nauczyć się w jaki sposób wytwarzać i oczyszczać cząstki substancji leczniczych na skalę przemysłową. Kurs kładzie nacisk na podstawowe prawa fizyki, które mają zastosowanie w układach gaz-ciało stałe i ciecz-ciało stałe. Celem kursu jest przedstawienie kompleksowego i zwięzłego przeglądu różnych procesów oczyszczania dostępnych dla układów zawierających ciała stałe oraz rozwinięcie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Przedstawione zostanie również studium przypadku umożliwiające zastosowanie narzędzi do analizy przyczyn źródłowych, w celu rozwiązania problemu napotkanego podczas produkcji farmaceutycznej.

 

Kurs poprowadzi prof. Raymond Lau (https://personal.ntu.edu.sg/WMLau/), który jest ekspertem w dziedzinie inżynierii chemicznej, w szczególności produkcji i oczyszczania aktywnych składników farmaceutycznych (API). Ponadto ma on duże doświadczenie w przetwarzaniu cząstek stałych, w tym proszków do inhalacji, a także w mechanice płynów i przepływach międzyfazowych, oraz hodowli i przetwarzaniu mikroalg.

 

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Drug Discovery and Development, farmacja i doktorantów.

 

Język kursu: angielski

Liczba uczestników jest ograniczona (maks. 25 osób; zostanie utworzona lista oczekujących jeśli zostanie przekroczony limit zgłoszeń)

Rejestracja rusza 24.04.2023 o godzinie 9:00 przez MS Forms (https://forms.office.com/e/VfKd1bfCB4)

Kurs odbędzie się przy ul. Medycznej 9, Wydział Farmaceutyczny UJ MC w dniach 12-16.06.2023

Kontakt: dr Jakub Szlęk: j.szlek@uj.edu.pl

Kurs będzie realizowany w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Powrót