Rektor UJ: Pragnę wyrazić solidarność z całym narodem ukraińskim

Flaga Ukrainy

Z wielkim smutkiem i oburzeniem przyjąłem tragiczną informację o agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, stanowiącej bezprecedensowe złamanie umów międzynarodowych i standardów współpracy – napisał prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w liście do społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni.

W imieniu własnym i reprezentowanej przeze mnie wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę wyrazić solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy w tych ciężkich chwilach. Mam głęboką nadzieję, że będziemy mogli jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi, a także umożliwiać im realizację procesów dydaktycznych i naukowych.

W tej szczególnej chwili ze słowami wsparcia pragnę zwrócić się do licznego grona ukraińskich studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie jesteście sami i możecie liczyć na nasze wsparcie w tych trudnych dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół chwilach.

W pełni świadomy potrzeby stania na straży najważniejszych uniwersalnych wartości, istotnych dla wszystkich ludzi, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań, które nie powinny mieć miejsca we współczesnym świecie, identyfikując się zarazem mocno z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus Ratio Quam Vis.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Jacek Popiel

Rektor UJ prof. Jacek Popiel wystosował także listy z wyrazami poparcia dla narodu ukraińskiego, które przesłane zostały do konsula generalnego Ukrainy w Krakowie oraz do władz ukraińskich uniwersytetów, z którymi nasza uczelnia utrzymuje kontakty naukowe.

 

Звернення Ректора Ягеллонського університету до академічної спільноти

З великим сумом і обуренням я сприйняв трагічну інформацію про збройну агресію Росії проти України, безпрецедентне порушення міжнародних угод і стандартів співпраці.

Від себе та від імені академічної спільноти Ягеллонського університету, який я представляю, хочу висловити свою солідарність з усім українським народом та підтримку Україні в ці важкі години. Щиро сподіваюся, що ми зможемо ще активніше розвивати всі форми співробітництва з нашими українськими академічними партнерами, а також матимемо надалі можливість реалізовувати дидактичні та наукові процеси.

Саме в цей момент я хотів би звернутися зі словами підтримки до численної групи українських студентів, аспірантів та співробітників Ягеллонського університету. Ви не самі і можете розраховувати на нашу підтримку в цей час, такий важкий для Вас, Ваших Сімей і Друзів.

Повністю усвідомлюючи необхідність відсфтоювати найважливіші, загальнолюдські універсальні цінності, які є суттєвими для всіх людей, висловлюю свій рішучий спротив діям, які ніколи не повинні статися в сучасному світі, водночас твердо ототожнюючись з девізом Ягеллонського університету Plus Ratio Quam Vis.

Ректор Ягеллонського університету
проф. Яцек Попєль

 

Ректор Ягеллонського університету проф. Яцек Попєль також надіслав листи зі словами підтримки українському народу, які були направлені Генеральному консулу України в Кракові та керівництву українських університетів, з якими наш університет підтримує наукові зв’язки.

 

It is with great sadness and indignation that I have received the tragic information about Russia’s armed invasion of Ukraine, an unprecedented breach of international agreements and cooperation standards.

On behalf of myself and the Jagiellonian University academic community that I represent, I wish to express my solidarity with the entire Ukrainian nation and support for Ukraine in these difficult times. I sincerely hope that we will be able to further strengthen and develop all forms of cooperation with our Ukrainian academic partners, as well as enable them to continue teaching and research process.

At this special moment, I would like to address the large group of Ukrainian students, doctoral students and employees of the Jagiellonian University with words of support. You are not alone and you can count on our assistance for you, your families and friends in these difficult circumstances.

Fully aware of the need to uphold the most important values, universal and essential to all people, I express my firm opposition to actions that should not take place in the modern world, while strongly identifying myself with the motto of the Jagiellonian University Plus Ratio Quam Vis.

Prof. Jacek Popiel, PhD
Rector of the Jagiellonian University

 

The JU Rector Prof. Jacek Popiel has also sent letters of support for the Ukrainian nation to the Consul General of Ukraine to Kraków and the authorities of Ukrainian partner institutions of higher education.

 Powrót