INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA POB qLIFE – PODSUMOWANIE ROKU 2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU STRATEGICZNEGO INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (ID.UJ) W ROKU 2021
POB qLIFE

W ramach działalności POB qLIFE w 2021 roku przeprowadzono 6 konkursów na łączną kwotę 1 829 430 zł, których laureatami zostało 40 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Wdrożono również działania mające na celu zakup nowej aparatury naukowo – badawczej oraz poszerzenie kadry naukowej.

Konkurs #4 – „Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”
Celem konkursu było dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty: realizowane w ramach tematyki badawczej POB qLIFE, z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Do konkursu zgłoszono 4 wnioski. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów wyłoniła 2 z nich, które otrzymały finansowanie.  
Lista zwycięskich projektów:  

 • dr hab. Przemysław Błyszczuk, prof. UJ (Katedra Immunologii Klinicznej Transplantologii) / dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara (Zakład Bromatologii) pt. „Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim” – 170 000 zł
 • dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ (Zakład Patofizjologii) / dr hab. Gniewomir Latacz (Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych) pt. „Wzajemne oddziaływanie jelitowych układów dopaminergicznych i renina-angiotensyna w regulacji przepuszczalności nabłonka jelitowego – szlaki metaboliczne i implikacje farmakologiczne” – 170 000 zł

 

Konkurs #5 – „Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”
Celem konkursu było dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących minigranty w ramach tematyki badawczej POB qLIFE z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.
Do konkursu zgłoszono 4 wnioski. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów wyłoniła 2 z nich, które otrzymały finansowanie.  
Lista zwycięskich projektów:  

 • dr hab. Małgorzata Wójcik (Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży) / prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska (Zakład Psychologii Zdrowia), projekt pt. „Występowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych u pacjentów pediatrycznych leczonych z powodu przewlekłych chorób endokrynologicznych i metabolicznych” – 25000 zł.
 • dr hab. Anna Waszkielewicz (Zakład Chemii Bioorganicznej) / prof. dr hab. Dorota Drożdż (Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego), projekt pt. „Projektowanie i synteza pochodnych ksantonu w kierunku hamowania aktywności hialuronidazy śródbłonka naczyń krwionośnych”- 25 000 zł. 
    

Konkurs #6 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych – POB FutureSoc i POB qLIFE”
Konkurs ogłoszony w ramach współpracy pomiędzy POB qLIFE i POB FutureSoc którego celem było sfinansowanie interdyscyplinarnych zespołów łączących obszary nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych.
Do konkursu zgłoszono 20 projektów. Ze względu na wysoki poziom naukowy, potwierdzony przez zewnętrzny Zespół Recenzentów Komisja Konkursowa zdecydowała o finansowaniu dodatkowych czterech projektów oprócz czterech planowanych pierwotnie (łącznie finansowane jest 8 projektów). W czterech z nich lider był po stronie POB qLIFE, a w kolejnych czterech z POB FutureSoc.

Lider po stronie POB qLIFE:

 • dr hab. Lucyna Pomierny – Chamioło (Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny) / dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) – „Charakterystyka biopsychospołeczna użytkowników substancji psychodelicznych – badania w podejściu interdyscyplinarnym” – przyznane finansowanie – 124 830 zł.
  prof. dr hab. Grażyna Jasieńska (Zakład Zdrowia i Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu) / dr hab. Szymon Wichary, prof. UJ (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) – „Mikrobiota dróg moczowo-płciowych w zależności od stężeń hormonów płciowych, aktywności fizycznej i stresu psychicznego” – przyznane finansowanie – 124 600 zł.
 • dr Ewa Niedzielska-Andres (Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny) / dr hab. Justyna Mojsa-Kaja (Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) – „Wpływ długotrwałej izolacji społecznej na poziom lęku i depresji oraz aktywację zależnych od śródbłonka mechanizmów rozwoju dysfunkcji naczyń krwionośnych” – przyznane finansowanie – 125 000 zł.
  dr hab. Joanna Natorska (Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej, Wydział Lekarski)/ dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ (Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Wydział Filozoficzny) / dr Magdalena Piróg (Oddział Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie) – „Interpersonalna regulacja emocji par a oś przysadkowo-podwzgórzowa i skuteczność terapii hormonalnej w leczeniu niepłodności” – przyznane finansowanie – 125 000 zł. 

Lider po stronie POB FutureSoc:

 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych, Wydział Filozoficzny) / prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska (Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, Wydział Lekarski) – „Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki” – przyznane finansowanie – 124 100 zł.
  dr Mateusz Klinowski (Katedra Teorii Prawa, Wydział Prawa i Administracji)/ dr Bartosz Lisowski (Zakład Biofizyki, Wydział Lekarski) – „Twierdzenia kontrfaktyczne jako argument w dyskusji o interwencjach w obszarze zdrowia publicznego” – przyznane finansowanie – 50 400 zł.
  dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) / dr Małgorzata Dec-Ćwiek (Pracownia Rehabilitacji Chorób Układu Nerwowego, Wydział Lekarski) – „Poszukiwanie markerów poznawczych w chorobie Parkinsona: połączone podejście neuropsychologiczne i przekrojowe” – przyznane finansowanie – 111 200 zł.
 • dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ (Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) / dr Dagmara Darczuk (Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski) – „Biochemiczne i psychologiczne mechanizmy stresu w kontekście neurowrażliwości” – przyznane finansowanie – 125 000 zł.

 

Konkurs #8 – “Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”
Celem konkursu było dofinansowanie zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLIFE. 
Do konkursu zgłoszono 31 wniosków. Komisja Konkursowa wyłoniła 8 z nich. Każdy z wniosków otrzymał finansowanie w kwocie 50 000 zł. 
Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów:   

 • dr inż. Agnieszka Kij (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) / dr Anna Bar (Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka)/, projekt pt. „Rola białkowej izomerazy disiarczkowej w (dys)funkcji śródbłonka naczyniowego w mysim modelu nadciśnienia tętniczego”.
 • dr Bartosz Pomierny (Zakład Biochemii Toksykologicznej) / prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (Zakład Biochemii Toksykologicznej), projekt pt. „Wpływ innowacyjnego donora siarkowodoru, związku AP39, na procesy metabolizmu mitochondrialnego w modelu ischemii mózgu – badania in vitro oraz in vivo”.
 • prof. dr hab. Wojciech Szczeklik (Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej) / lek. Sabina Lichołai (Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej), projekt pt. „Rola regulacji epigenetycznej mediowanej przez mikroRNA w procesie deregulacji komrek śródbłonka w patogenezie tętniaków aorty brzusznej”.
 • dr hab. Paweł Paśko (Zakład Bromatologii) / dr Agnieszka Galanty (Zakład Farmakognozji) / dr hab. inż. Paweł Zagrodzki (Zakład Bromatologii), projekt pt. „Poszukiwania nowych kandydatów na żywność funkcjonalną bogatą w  fitoestrogeny, w oparciu o komórkowy model nowotworów hormonozależnych i chemometryczną analizę bezpieczeństwa i skuteczności działania”. 
 • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli (Zakład Zdrowia i Środowiska) / dr Andrzej Galbarczyk (Zakład Zdrowia i Środowiska), projekt pt. „Mama w Koronie – wsparcie emocjonalne, stres chroniczny w czasie pandemii COVID-19, oraz poziom kortyzolu u matki i dziecka a ich zdrowie”.
 • dr hab. Mariusz Duplaga (Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia)/ mgr inż. Urszula Zwierczyk (Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia), projekt pt. „Komercyjne uwarunkowania rozwoju chorób cywilizacyjnych”.
 • dr hab. Maria Walczak (Zakład Toksykologii) / prof. dr hab. Maciej Małecki (Klinika Chorób Metabolicznych), projekt pt. „Mechanizmy kompensacyjne w cukrzycy typu 1”.
 • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć (Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego) / dr Jakub Stępniewski (Zakład Dydaktyki Medycznej), projekt pt. „Izolacja i hodowla komórek śródbłonkowych tętnic płucnych pobranych in vivo od pacjentów z chorobami krążenia płucnego”. 

 

Konkurs #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II
Konkurs, którego celem było finansowanie niezbędnego serwisu, remontów i napraw oraz przeglądów aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych. Wsparcie zostało przyznane 9 wnioskodawcom (jednostkom organizacyjnym) na całkowitą kwotę 200 000 zł.

Lista zwycięskich wniosków: 

 • Zakład Biochemii Toksykologicznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 729,10 zł
 • Zakład Farmakologii (Wydział Lekarski) – 30 000 zł
 • Zakład Bromatologii (Wydział Farmaceutyczny) – 13 958,93 zł
 • Katedra Biochemii Klinicznej (Wydział Lekarski) – 23 729,29 zł
 • Zakład Botaniki Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 14 766,15 zł
 • Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej (Wydział Lekarski) – 28 282,74 zł
 • Zakład Chemii Fizjologicznej (Wydział Lekarski) – 27 754,85 zł
 • Zakład Toksykologii (Wydział Farmaceutyczny) – 27 371,19 zł
 • Zakład Farmakognozji (Wydział Farmaceutyczny) – 4 407,75 zł

 

Nabór #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III.
Konkurs, którego celem była modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego oraz oprogramowania komputerowego. Wsparcie zostało przyznane 15 wnioskodawcom (jednostkom organizacyjnym) na całkowitą kwotę: 340 000 zł.

Lista zwycięskich wniosków: 
Wydział Nauk o Zdrowiu – 4 901,46 zł

 • Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000 zł
 • Klinika Angiologii (Wydział Lekarski) – 20 000 zł
 • Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych (Wydział Farmaceutyczny) – 29 899 zł
 • Zakład Radioligandów (Wydział Farmaceutyczny) – 18 000 zł
 • Zakład Botaniki Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 040,30 zł
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 889 zł
 • Zakład Chemii Leków (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000 zł
 • Zakład Farmakognozji (Wydział Farmaceutyczny) – 12 000 zł
 • Zakład Bromatologii (Wydział Farmaceutyczny) – 10 936,80 zł
 • Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 400 zł
 • Zakład Toksykologii (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000 zł
 • Zakład Farmakologii (Wydział Lekarski) – 17 000 zł
 • Zakład Chemii Organicznej (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000 zł
 • Zakład Biochemii i Chemii Medycznej (Wydział Lekarski) – 18 933,44 zł

 

Ogłoszenie naboru w programie “Visiting Scientists” – finansowanie pobytu Naukowca Wizytującego.
Celem programu „Visiting Scientists” jest finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem, zakwaterowaniem i pobytem Naukowca Wizytującego w jednostkach UJ CM lub UJ-JCET.
Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 600 000 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych. W 2021 roku przyznano 3 dofinansowania na łączną kwotę 108 110 zł.

Wsparcie zatrudnienia kadry naukowej.
Zatrudnienie 2 badaczy na stanowiska badawcze (post-doc) na Wydziale Lekarskim [https://qlife.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/dr-marcin-piejko-laureatem-konkursu-cittru-uj/] oraz 1 badacza na stanowisku badawczym (post-doc) na Wydziale Farmaceutycznym.
Zatrudnienie 2 osób na stanowiskach naukowo-technicznych w Repozytorium Próbek Biologicznych w ramach współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim UJ CM [https://qlife.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/repozytorium-probek-biologicznych/].

 

Zakupy sprzętu w ramach Kluczowej Infrastruktury Badawczej: 
Wydział Lekarski UJ CM:

 • Zamrażarki niskotemperaturowe do –86° – 4 szt.;
 • TK do wirtopsji wraz z przystosowaniem pomieszczenia na potrzeby zakupionego urządzenia;
 • Elektroforetyczny system selekcji fragmentów DNA;
 • Serwer plikowy;
 • Drobne zakupy sprzętu uzupełniającego;

Wydział Farmaceutyczny UJ CM:

 • System multipleksowej immunofluorescencyjnej analizy poziomu białek w którego skład wchodzi analizator Luminex 200 oraz system zautomatyzowanej homogenizacji materiału badawczego Bead Ruptor Elite;
 • Stoły laboratoryjne;
 • Autoklaw;
 • Spektrofotometr SPECTROstar Nano;
 • Bioreaktor laboratoryjny;
 • Oprogramowania do systemu ImageXpress Micro XLS;
 • System Monolith Pico oparty o mikroskalową termoforezę;

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM:
W ramach działalności POB qLIFE w 2021 roku dofinansowano zakup aparatury w nowo powstałej jednostce badawczej – Katedrze Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni UJ CM. Wsparcie zakupu wyposażenia palcówki pozwoliło na pozyskanie przez Uniwersytet Jagielloński czołowej grupy badawczej kierowanej przez najlepszego w Polsce i jednego z najlepszych w Europie fizjologa mięśni i wysiłku fizycznego – prof. dr hab. Jerzego Żołądzia.Powrót