Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku

Nazwa stanowiska: Student-stypendysta

Link do strony www jednostki: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-chemii-farmaceutycznej/zaklad-fizykochemicznej-analizy-leku/

Wymagania:

 • zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych potwierdzona wcześniejszym zaangażowaniem w działalność studenckich kół naukowych i/lub współautorstwem w publikacji naukowej
 • chęć rozwijania swoich umiejętności i wiedzy oraz dalszego kształcenia się poprzez podjęcie studiów w szkole doktorskiej
 • doświadczenie w pracy w laboratorium chemii organicznej, znajomość metod prowadzenia i monitorowania reakcji chemicznych oraz oczyszczania związków
 • otrzymanych na drodze syntezy chemicznej, znajomość metod pozwalających na analizę tożsamości i czystości otrzymanych związków
 • dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie i pisanie publikacji naukowych
 • status studenta

Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu SONATA BIS finansowanego przez NCN pt. „Ligandy wielofunkcyjne szansą na zatrzymanie błędnego koła tauopatii i procesów neurozapalnych w chorobie Alzheimera: poszukiwanie dualnych inhibitorów kinaz GSK-3β i IKK-β”.

Zakres obowiązków doktoranta/stypendysty będzie obejmował:

 • syntezę produktów pośrednich i finalnych zaprojektowanych związków
 • ocenę czystości otrzymanych substancji (metody chromatograficzne TLC, HPLC, NMR)
 • analizę danych spektralnych służąca weryfikacji struktur otrzymanych związków (widma 1HNMR, 13CNMR, MS)
 • analizę zależności struktura-aktywność
 • przygotowanie materiałów do publikacji i zgłoszeń konferencyjnych

Typ konkursu: Sonata Bis 9 – NZ

Termin składania podań: 20-04-2020 (godz. 23:59)

Forma składania podań: drogą mailową na adres kierownika projektu: anna.wieckowska@uj.edu.pl (dr hab. Anna Więckowska). W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie SONATA BIS.

Warunki zatrudnienia: stypendium – 3500 złotych/miesiąc

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24-04-2020

Data rozpoczęcia pracy: 01-05-2020

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych (maksymalnie 1 strona A4)
 2. CV uwzględniające dotychczasowe zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych
 3. Zaświadczenie potwierdzające status studenta
 4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)
 6. Dane kontaktowe dwóch osób mogących udzielić referencji (nie dotyczy studentów Wydziału Farmaceutycznego CM UJ)

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: Dr hab. Anna Więckowska, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku UJ CM, e-mail: anna.wieckowska@uj.edu.plPowrót