Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikaty Dziekana i  Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM w sprawie organizacji zajęć z dnia 12.03.2020 r.:

1. Wprowadzony został obowiązek ograniczenia do minimum bezpośredniej obsługi interesantów w Dziekanacie. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji prosimy wyłącznie o kontakt drogą mailową lub telefoniczną.

2. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, zaleca się zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. W związku z powyższym istnieje możliwość udostępnienia studentom materiałów do zajęć w ramach dostępnych w UJ systemów jak Pegaz, USOSweb i innych. Uprzejmie prosimy koordynatorów przedmiotów o poinformowanie studentów oraz dziekanatu (farmacja@cm-uj.krakow.pl) o zajęciach, które zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.

3. Starostowie grup/lat wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM powinni skontaktować się z koordynatorami zajęć w celu uzyskania informacji o możliwości przeprowadzenia zajęć z przedmiotu w ramach edukacji zdalnej (na odległość).

4. AKTUALIZACJA! Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku ws. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji.

W związku z powyższym komunikatem Ministerstwa Zdrowia, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM odwołuje możliwość kontynuowania praktyki w aptece na zasadzie wolontariatu. W dniu dzisiejszym, tj. 13.03.2020 r. wszystkie praktyki zostają przerwane.

5. Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawą są tu: art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), który mówi między innymi, iż w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.Powrót