„Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – staże zagraniczne” – NABÓR OTWARTY [Konkurs #18]

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłaszamy nabór wniosków w Konkursie #18, którego celem jest dofinansowanie kosztów udziału pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zagranicznych stażach naukowych mających na celu podniesienie umiejętności i kompetencji twardych.

Przez staż zagraniczny należy rozumieć pobyt w jednostce zagranicznej prowadzącej badania naukowe, którego efektem ma być nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji twardych, potwierdzonych przez instytucję goszczącą.

 

Beneficjentem zadania może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest pracownikiem UJ CM lub JCET, oraz
 2. realizuje zadania na rzecz UJ/UJ CM w ramach POB qLIFE, oraz
 3. na dzień złożenia wniosku zadeklarował/a minimalnie 75% sumarycznego udziału swojego dorobku naukowego w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki farmaceutyczne lub nauki o zdrowiu (dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznym oraz naukowym; w przypadku etatów inżynieryjno-technicznych deklaracja nie jest konieczna), oraz
 4. zobowiąże się do wykorzystania nabytych umiejętności i kompetencji twardych w celu realizacji badań naukowych prowadzonych w jednostce UJ/UJ CM, w której jest zatrudniona.

Osoba aplikująca zobowiązana jest do uzyskania pisemnej zgody na aplikowanie o środki w niniejszym naborze od kierownika jednostki organizacyjnej (Katedry, Kliniki, Zakładu).

Kryteria wymagane, podlegające ocenie:

 1. staż naukowy prowadzić ma do nabycia umiejętności i kompetencji twardych.
 2. zatrudnienie wnioskodawcy, w oparciu o umowę o pracę, w jednostce UJ CM lub JCET na moment aplikowania o środki.
 3. wnioskodawca dołącza zaproszenie z jednostki goszczącej, w której planowane jest odbycie stażu; a w przypadku pobytu krótszego niż 3 miesiące dokumentuje wcześniejszą współpracę ze stroną goszczącą.
 4. wnioskodawca przedstawia szczegółową wycenę planowanego stażu, obejmującą koszty podróży oraz pobytu w jednostce goszczącej.
 5. wnioskodawca o dofinansowanie stażu może się ubiegać najpóźniej 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.
 6. beneficjent składa deklarację, w której zobowiązuje się do wykorzystania nabytych umiejętności i kompetencji twardych w celu realizacji badań naukowych prowadzonych w jednostce UJ CM lub JCET, w której jest zatrudniony.
 7. beneficjent składa deklarację, w której zobowiązuje się do przekazania nabytych umiejętności i kompetencji twardych innym zainteresowanym pracownikom UJ CM lub JCET w formie zorganizowanego, bezpłatnego szkolenia wewnętrznego, po ustaleniu terminów dogodnych dla szkolącego i szkolonych.

Zakres tematyczny staży obejmuje tworzenie ścieżki translacji naukowej w obszarach:

 1. choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),
 2. zdrowie reprodukcyjne,
 3. medycyna regeneracyjna,
 4. rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych),
 5. ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków,
 6. biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment,
 7. eZdrowie,
 8. modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem.

 

Łączny budżet konkursu wynosi 1 300 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego stażu wynosi 100 000 zł.

Maksymalny okres pobytu w jednostce goszczącej wynosi 6 miesięcy.

 

Zasady finansowania:

 • dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, pobytu, wynagrodzenia beneficjenta.
 • dofinansowanie nie może być bezpośrednio przeznaczone na finansowanie prowadzonych w jednostce goszczącej badań naukowych.
 • koszty objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ani współfinansowane z innych źródeł, w ramach programu ID.UJ i poza nim.

 

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się̨ w dniu 8 kwietnia 2024 r.  i będzie prowadzony w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

 

Wnioski należy składać za pomocą̨ elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku przed jego złożeniem.

 

Zespół POB qLIFE

Konkurs #18 Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania

Konkurs #18 Klauzula RODO

Konkurs #18 Oświadczenie Wnioskodawcy

Konkurs #18 Oświadczenie Beneficjenta

Konkurs #18 Instrukcja składania wnioskówPowrót