Konkurs #1 – Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach działania nr 2 “Program motywacyjny”

Szanowni Państwo, 

 

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #1, którego celem jest refundacja kosztów publikacji naukowych, zgłaszanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do renomowanych czasopism naukowych.  

 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie prac spełniających kryteria jakościowe określone w Regulaminie Konkursu #1 i znajdujących się w obszarze tematycznym POB qLife: 

  • choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),
  • zdrowie reprodukcyjne,
  • medycyna regeneracyjna,
  • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych),
  • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków,
  • biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment,
  • eZdrowie,
  • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem.

 

W szczególności, liczymy na zgłaszanie publikacji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, integrujące ośrodki naukowe oraz zrealizowane we współpracy międzynarodowej, w których wykorzystano lub opisano nowatorskie technologie.  

 

Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach ogłoszonego Konkursu #1 będzie obejmowała prace zgłaszane z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

 

Pula konkursu wynosi 225 000 zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 15 000 zł.

 

Za przeprowadzenie wyboru wniosków, które otrzymają finansowanie, odpowiada Zespół Wykonawczy POB qLife pod kierunkiem Koordynatora.

 

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania się dostępnej puli środków finansowych na przeprowadzenie Konkursu #1.  

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem: https://qlife.cm-uj.krakow.pl/system/index.php/Login

 

 Zespół Wykonawczy POB qLife

 

REGULAMIN

 

KONTAKT

 

 Powrót