Kolejne granty NCN Miniatura dla naukowców z Wydziału Farmaceutycznego

3 listopada Narodowe Centrum Nauki opublikowało 6. listę rankingową w konkursie Miniatura 7. Wskazane do finansowania projekty realizowane będą na wszystkich trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Celem konkursu Miniatura jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy z doktoratem uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Muszą oni być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

Na 6. liście rankingowej konkursu Miniatura 7 znaleźli się:

  • dr Adam Bucki (Zakład Chemii Leków, Katedra Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny) – Wirtualny skrining nowych inhibitorów oddziaływań receptorów NMDA i TRPM4 o działaniu neuroprotekcyjnym (badania wstępne/pilotażowe), 
  • dr Karolina Klesiewicz (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny) – Pochodne amin alicyklicznych jako potencjalna opcja terapeutyczna w zakażeniach wywoływanych przez wielolekooporne szczepy bakterii z rodzaju Enterococcus spp. (badania wstępne/pilotażowe), 
  • dr Ewelina Łyszczarz (Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny) – Ocena wpływu procesu elektroprzędzenia na właściwości fizykochemiczne stałych rozproszeń zawierających leki przeciwretrowirusowe (badania wstępne/pilotażowe)


Powrót