„Wsparcie rozwoju kompetencji twardych” – Nabór I – POB qLIFE (ID.UJ)

 

Szanowni Państwo,  

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Zadanie, którego celem jest finansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).  Przez szkolenie rozumiana jest każda forma aktywności, która prowadzi do nabycia konkretnych kompetencji twardych, potwierdzona uzyskaniem imiennego certyfikatu wystawionego przez organizatora. 

Dofinansowanie przyznawane jest w przypadku spełnienia  określonych w Regulaminie kryteriów, ocenianych zgodnie ze złożonym wnioskiem.   

Pokrycie kosztów udziału w szkoleniach pracowników w ramach ogłoszonego Zadania będzie obejmowało jedynie te kursy, które prowadzą do nabycia kompetencji twardych i których zakres wpisuje się w tematykę badawczą POB qLIFE. Beneficjenci składają deklarację, że zobowiązują się wykorzystać nabyte kompetencje realizując badania naukowe prowadzone w jednostce UJCM lub JCET i nieodpłatnie przekażą nabytą wiedzę innym zainteresowanym pracownikom. Całkowita pula środków przeznaczona na to zadanie wynosi 600 000 zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej 25 000 zł.  

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl w zakładce otwarte konkursy.  

Zespół POB qLIFE  Powrót