Nabór na stanowisko post-doc

DLA KOGO?
Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk farmaceutycznych lub chemicznych, zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Kandydat powinien posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie we wspomaganym komputerowo projektowaniu struktur ligandów receptorów serotoninowych oraz ich otrzymywaniu metodami syntezy organicznej, a także w badaniu zależności struktura-aktywność, udokumentowane autorstwem publikacji (przynajmniej 3 publikacje JCR pierwszego autorstwa).
 
Wymagania:
– potwierdzone publikacjami umiejętności w komputerowo wspomaganym projektowaniu ligandów receptorów serotoninowych GPCR (metody SBDD i LBDD)
– potwierdzone publikacjami doświadczenie w opracowaniu metod i prowadzeniu chemicznej syntezy organicznej metodami klasycznymi i z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego
– preferowane uzyskanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych (chemia leków) nie wcześniej niż 2 lata od chwili udziału w konkursie
– udokumentowane osiągnięcia naukowe w postaci publikacji (pierwsze autorstwo co najmniej w 3 publikacjach z zakresu chemii medycznej)
– udokumentowana bardzo dobra znajomość języka angielskiego
– zaradność, motywacja do pracy naukowej,
– duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
– gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności;
– gotowość do aktywnego udziału w konferencjach
– gotowość do aktywnego udziału w pisaniu publikacji
 
Opis zadań:
Projekt dotyczy poszukiwania nowych ligandów receptora serotoninowego 5-HT6 w oparciu o strukturę wiodącą (MST4) reprezentującą aminowe pochodne 1,3,5-triazyny, w których głównym obszarem modyfikacji będzie linker oraz amina. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyć w czterech zadaniach badawczych:
1. W wirtualnym skriningu z uwzględnieniem oddziaływań ligand-receptor, zdolności bycia lekiem oraz optymalnych ścieżek syntezy,
2. W syntezie większości zaprojektowanych połączeń chemicznych
3. Analizie zależności struktura aktywność i (4)
4. Analizie i opracowywaniu wyników badań prowadzonych w ramach projektu (przygotowywanie publikacji)
 
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
Narodowe Centrum Nauki

CEL ZATRUDNIENIA
Pośród chorób cywilizacyjnych znaczące miejsce zajmują zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takie jak depresja, demencja czy też choroby Alzheimera i Parkinsona. Receptor serotoninowy 5-HT6 – jeden z najpóźniej odkrytych podtypów recpetorów serotoninowych GPCR, jest przykładem białka, które stanowi obiecujący punkt uchwytu dla przyszłych terapii chorób cywilizacyjnych OUN. Dotychczasowe poszukiwania ligandów receptora 5-HT6R nie przyniosły jeszcze żadnego związku, zatwierdzonego jako lek. Główną przyczyną wydaje się być małe zróżnicowanie strukturalne rodzin chemicznych ligandów 5-HT6R badanych w tym kierunku– w przewadze pochodnych sulfonowych i/lub indolowych. Nasze poprzednie badania doprowadziły do identyfikacji zupełnie nowej strukturalnie grupy chemicznej – triazyn, w której wyłoniono strukturę wiodącą pochodną tymolową 1,3,5-triazyny (MST4).
Podstawowymi zadaniami projektu jest zaprojektowanie, synteza chemiczna oraz ocena właściwości farmakologicznych in vitro oraz in vivo potencjalnych ligandów receptora serotoninowego 5-HT6, stanowiących nie-indolowe i nie-sulfonowe pochodne struktury MST4.
W nawiązaniu do tego, głównym celem zatrudnienia na stanowisku post-doc będzie realizacja planu badawczego projektu poprzez umiejętną kompilację badań modelowania molekularnego z chemiczną syntezą organiczną oraz racjonalnym opracowaniem analizy zależności struktura-aktywność w oparciu o wyniki szerokiego skriningu farmakologicznego i ADMET.
Projekt ma na celu pogłębienie aktualnej wiedzy na temat ligandów receptora 5-HT6, ich molekularnego mechanizmu, a przede wszystkim znalezienie związków chemicznych, które przyczynią się do odkrycia innowacyjnego leku, poprawiającego jakość życia osobom dotkniętym demencją, chorobą Alzheimera czy depresją.

CZAS TRWANIA
 24 miesiące
 
 WARUNKI ZATRUDNIENIA
10 000 brutto/brutto (miesięcznie)
 
WAŻNE TERMINY
Termin składania ofert: 20 stycznia 2020 r.
Preferowana data rozpoczęcia pracy: marzec 2020 r.
 
WAŻNE INFORMACJE
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.
 
DOKUMENTY
Zgłoszenie powinno zawierać:
– CV
– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
– listę publikacji
– 2 listy referencyjne (nie dotyczy kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM)
– kopię dyplomu nadania stopnia doktora
– informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
– oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)
 
KONTAKT
jhandzli@cm-uj.krakow.plPowrót