Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS pt. „Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowego”
Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Katedra Farmakodynamiki – Kraków
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

 • wiedza z zakresu syntezy związków chemicznych różnymi technikami
 • wiedza z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu farmakologii, odpowiedni certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonywania badań
 • doświadczenie poparte publikacjami lub wystąpieniami na konferencjach
 • mgr farmacji
 • umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zaradność, motywacja do pracy naukowej, wielogodzinna dyspozycyjność

 

Opis zadań:

 • udział w realizacji projektu OPUS finansowanego z NCN
 • prowadzenie doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych
 • opracowanie danych do publikacji i wystąpień na konferencjach

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 09 października 2019, 00:00
Forma składania ofert: dowolna, dokumenty w formie papierowej
Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 1000 PLN/miesiąc przez okres 12 miesięc

Dodatkowe informacje: 
Kandydat powinien dostarczyć dokumenty: 

 • podanie zawierające oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”
 • życiorys uwzględniający opis dorobku naukowego potwierdzający wymagane doświadczenie, wykaz publikacji i zgłoszeń konferencyjnych
 • opis zainteresowań naukowych
 • kopię wymaganych certyfikatów
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Zgłoszenia, w formie papierowej, proszę dostarczyć na adres kierownika projektu: Katedra Farmakodynamiki UJCM dr hab. Magdalena Kotańska, ul. Medyczna 9 30-688 Kraków
Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 paździenika 2019 roku.

Proponowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od października 2019.
Pytania proszę kierować na adres mailowy kierownika projektu: magda.dudek@uj.edu.plPowrót