Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie

DLA KOGO?

Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk farmaceutycznych lub chemicznych, zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Kandydat powinien posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w projektowaniu struktur ligandów receptorów serotoninowych oraz ich otrzymywaniu metodami syntezy organicznej, a także w badaniu zależności struktura-aktywność, udokumentowane autorstwem publikacji (przynajmniej 4 publikacje JCR pierwszego autorstwa).

 

Wymagania:

– potwierdzone publikacjami doświadczenie w opracowaniu metod i prowadzeniu chemicznej syntezy organicznej związków zawierających układ triazyny, piperazyny i hydantoiny

– potwierdzone autorstwem publikacji doświadczenie w badaniach nad poszukiwaniem ligandów receptorów serotoninowych 5-HT6 i/lub 5-HT7

– preferowane uzyskanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych (chemia leków) przynajmniej 2 lata od chwili udziału w konkursie

– udokumentowane osiągnięcia naukowe w postaci publikacji (pierwsze autorstwo co najmniej w 4 publikacjach z zakresu chemii medycznej)

– udokumentowana bardzo dobra znajomość języka angielskiego

– zaradność, motywacja do pracy naukowej,

– duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,

– gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności;

– gotowość do aktywnego udziału w konferencjach

– gotowość do aktywnego udziału w pisaniu publikacji

 

Opis zadań:

Projekt dotyczy poszukiwania nowych ligandów receptora serotoninowego 5-HT6 w oparciu o strukturę wiodącą (MST4) reprezentującą aminowe pochodne 1,3,5-triazyny, w których głównym obszarem modyfikacji będzie linker oraz amina. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyć w trzech zadaniach badawczych:

  1. W syntezie zaprojektowanych połączeń chemicznych
  2. Analizie zależności struktura aktywność
  3. Analizie i opracowywaniu wyników badań prowadzonych w ramach projektu (przygotowywanie publikacji)

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

CEL ZATRUDNIENIA

Pośród chorób cywilizacyjnych znaczące miejsce zajmują zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takie jak depresja, demencja czy też choroby Alzheimera i Parkinsona. Receptor serotoninowy 5-HT6 – jeden z najpóźniej odkrytych podtypów recpetorów serotoninowych GPCR, jest przykładem białka, które stanowi obiecujący punkt uchwytu dla przyszłych terapii chorób cywilizacyjnych OUN. Dotychczasowe poszukiwania ligandów receptora 5-HT6R nie przyniosły jeszcze żadnego związku, zatwierdzonego jako lek. Główną przyczyną wydaje się być małe zróżnicowanie strukturalne rodzin chemicznych ligandów 5-HT6R badanych w tym kierunku– w przewadze pochodnych sulfonowych i/lub indolowych. Nasze poprzednie badania doprowadziły do identyfikacji zupełnie nowej strukturalnie grupy chemicznej – triazyn, w której wyłoniono strukturę wiodącą pochodną tymolową 1,3,5-triazyny (MST4).

Podstawowymi zadaniami projektu jest zaprojektowanie, synteza chemiczna oraz ocena właściwości farmakologicznych in vitro oraz in vivo potencjalnych ligandów receptora serotoninowego 5-HT6, stanowiących nie-indolowe i nie-sulfonowe pochodne struktury MST4.

W nawiązaniu do tego, głównym celem zatrudnienia na stanowisku post-doc będzie realizacja planu badawczego projektu poprzez umiejętną kompilację wyników projektowania z chemiczną syntezą organiczną oraz racjonalnym opracowaniem analizy zależności struktura-aktywność w oparciu o wyniki szerokiego skriningu farmakologicznego i ADMET. 

Projekt ma na celu pogłębienie aktualnej wiedzy na temat ligandów receptora 5-HT6, ich molekularnego mechanizmu, a przede wszystkim znalezienie związków chemicznych, które przyczynią się do odkrycia innowacyjnego leku, poprawiającego jakość życia osobom dotkniętym demencją, chorobą Alzheimera czy depresją.


CZAS TRWANIA:

 9 miesiące

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

10 000 brutto/brutto (miesięcznie)

WAŻNE TERMINY:

Termin składania ofert: 10 grudnia 2021 r.

Preferowana data rozpoczęcia pracy: marzec 2022 r.

WAŻNE INFORMACJE:

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

– CV

–  list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych

–  listę publikacji

– 2 listy referencyjne (nie dotyczy kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM)

– kopię dyplomu nadania stopnia doktora

– informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)

– oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)

KONTAKT

jhandzli@cm-uj.krakow.plPowrót