Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego (w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne)

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)  oraz § 161 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

Osoby ubiegające się o to stanowisko, proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Kraków, ul. Medyczna 9, pok. 4 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

  1.  Podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  2.  Ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
  3.  Życiorys zawodowy.
  4.  Odpis dyplomu doktora habilitowanego lub dokumentu o nadaniu tytułu naukowego.
  5.  Autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata (do 4 stron).
  6.  Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzoną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
  7.  Informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  8.  Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
  9.  Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  10.  Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 7 lutego 2019 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 31 grudnia 2019 roku  

Druki oświadczeń oraz ankiety kandydata można pobrać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

 Powrót