Konkurs ID.UJ

Szanowni Państwo,  
  
W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” oraz Priorytetowy Obszar Badawczy „Biologia strukturalna i translacyjna – BioS”, ogłaszają Konkurs, którego celem jest finansowanie interdyscyplinarnych zespołowych badań naukowych realizowanych w formie projektów w ramach tematyki badawczej POB BioS i POB qLife. 

Zespół badawczy ubiegający się o finansowanie badań interdyscyplinarnych musi składać się z minimum dwóch pracowników, posiadających co najmniej stopień doktora oraz dorobek w postaci minimum 3 publikacji w obiegu międzynarodowym. W zespole badawczym musi znaleźć się co najmniej jeden pracownik jednostki wchodzącej w skład POB BioS oraz co najmniej jeden pracownik jednostki wchodzącej w skład POB qLife. W imieniu wnioskodawcy w procedurze konkursowej występuje Lider zespołu badawczego. 
 
Opis zgłaszanego projektu musi zawierać:  

  • wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu badawczego (cel badawczy może, ale nie musi być powiązany z dotychczas prowadzonymi badaniami zespołu badawczego), 
  • informacje, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu, 
  • opis dotychczas uzyskanych wyników (uzasadniający kontynuowanie badań nad wybranym tematem) lub naukowych przesłanek uzasadniających podjęcie nowego tematu badań, 
  • zwięzły opis planowanych badań wraz z kosztorysem. 
     

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 24 miesiące. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to 100 000 tys. zł. 
 
Oceny formalnej zgłoszonych projektów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele Zespołów Sterujących POB BioS i POB qLife (po 1 z każdego POB) oraz Koordynatorzy obu POB-ów. Natomiast oceny merytorycznej zgłoszonych projektów dokonywać będą recenzenci zewnętrzni.  
 
Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 września 2020 roku. Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 1 grudnia 2020 roku. 

Więcej informacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl/ w zakładce Otwarte konkursy.Powrót