Konkurs #9 – „Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II

Szanowni Państwo,
w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #9, którego celem jest finansowanie niezbędnego serwisu, remontów i napraw oraz przeglądów aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione. Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1. prowadzi działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife,
2. przedstawi krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem serwisowanej/naprawianej/remontowanej aparatury lub aparatury, której dotyczy przegląd,
3. przedstawi krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki,
4. wyrazi zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ,
5. przedstawi zewnętrzną wycenę dokonywanego serwisu/naprawy/remontu/przeglądu (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.).
Środki finansowe mogą być przeznaczone na:
1. serwis, remont lub naprawę aparatury naukowo-badawczej pozostającej do dyspozycji wnioskodawcy, lub
2. przegląd ww. aparatury.
Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu, musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
1. być kluczowa, tj. taka, bez której nie jest możliwe prowadzenie działalności badawczej przez daną jednostkę organizacyjną,
2. być badawcza (służąca do pomiarów lub oznaczeń),
3. nie może być wykorzystywana do działań o charakterze komercyjnym (np. diagnostyka, itp.).
Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 200 000,00 zł. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 30 000,00 zł, a minimalna kwota to 10 000,00 zł.
Nabór wniosków w aplikacji konkursowej – https://strefaid.uj.edu.pl/ – zostanie uruchomiony w CZWARTEK 6 MAJA 2021 r. o godz. 9:00. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków. Nabór wniosków o finansowanie będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na jego przeprowadzenie.
Więcej informacji na stronie:
https://qlife.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/konkurs-9/

Zespół Wykonawczy POB qLIFEPowrót