Konkurs #8 – „Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”

Szanowni Państwo,   

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłasza Konkurs #8 którego celem jest dofinansowanie zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLIFE.  

Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, z których co najmniej jeden spełnia warunki zawarte w Regulaminie Konkursu. Pozostali członkowie zespołu biorący udział w projekcie nie muszą być nauczycielami akademickimi (mogą to być doktoranci bądź studenci).

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to minimalnie 25 000,00 zł i maksymalnie 50 000,00 zł. Środki finansowe przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych.   

W ramach konkursu Wnioskodawcy zobowiązują się do wykonania rzetelnej recenzji losowo wybranych maksymalnie 10% wniosków złożonych w niniejszym konkursie, zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i przygotowanymi zasadami oceny, w terminie do 14 dni od dnia uzyskania dostępu do recenzowanych wniosków. Powyższe traktowane jest jako współpraca w ramach Konkursu i ma związek z działalnością statutową i misją naukową UJ, a Wnioskodawcom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na podstawie Regulaminu za wykonanie ww. recenzji, co Wnioskodawcy akceptują, przystępując do Konkursu. 

Ocena merytoryczna zgłoszonych projektów dokonywana jest na podstawie średniej z 2 recenzji, wykonywanych przez losowo wybranych wnioskodawców, innych niż zainteresowany wnioskodawca oraz w oparciu o kryteria twarde przedstawione w Regulaminie Konkursu (normalizowany dorobek naukowy).   

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się 24 maja 2021 r. Termin składania wniosków upływa 25 czerwca 2021 r. Więcej informacji oraz Regulamin konkursu i Instrukcję składania wniosków znajdą Państwo na stronie:
https://qlife.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/konkurs-8/

Zespół Wykonawczy POB qLIFE Powrót