Konkurs #6 – „Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych – POB FutureSoc i POB qLIFE”

Szanowni Państwo,   
W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE” oraz Priorytetowy Obszar Badawczy „Society of the Future – FutureSoc” ogłaszają Konkurs. Celem konkursu jest finansowanie interdyscyplinarnej współpracy między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych jako działanie nr 2 (Incentives) oraz działanie nr 3 (R2R). Do konkursu mogą być zgłaszane interdyscyplinarne projekty dotyczące tematyki badawczej POB FutureSoc i POB qLife.
Z wnioskiem o wsparcie w ramach konkursu mogą występować istniejące lub nowo utworzone interdyscyplinarne zespoły badawcze składające się z co najmniej dwóch pracowników UJ – w tym co najmniej jednego pracownika UJ CM – posiadających co najmniej stopień doktora oraz łączny dorobek w postaci przynajmniej trzech publikacji w obiegu międzynarodowym notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR).
Łączny budżet konkursu wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu to 125 000 zł. Finansowanie projektu może być przyznane na maksymalnie 24 miesiące.
Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria:
• innowacyjności (50%)
• interdyscyplinarności (20%)
• poziomu naukowego (30%) 
Środki przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym między innymi:
• zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnej infrastruktury
• zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją projektu
• koszty osobowe
Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się̨ z dniem 7.04.2021 r. Termin składania wniosków upływa 31.05.2021 r. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” (cm-uj.krakow.pl) w zakładce OTWARTE KONKURSY.
Zespół Wykonawczy POB qLife i POB FutureSocPowrót