Konkurs #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM – POB qLife (ID.UJ)

Szanowni Państwo,    

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs, którego celem jest dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowi.

Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych na różnych wydziałach UJ CM, prowadzących działalność naukową w różnych dyscyplinach oraz dorobek w postaci minimum 3 publikacji z których co najmniej jeden spełnia kryteria wymagane do objęcia funkcji promotora pracy doktorskiej a także z doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM, wyłonionego w osobnym postępowaniu konkursowym. 

Wnioskodawca przedstawia do oceny projekt badawczy wpisujący się w tematykę badawczą POB qLife, który będzie podstawą rozprawy doktorskiej doktoranta będącego członkiem zespołu. Opis projektu w języku angielskim musi zawierać: 

  • Wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu realizującego minigrant,
  • Informację, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu i potrzeba jego interdyscyplinarnej realizacji,
  • Naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego lub kontynuację dotychczasowego tematu badań,
  • Zwięzły opis planowanych badań z wyraźnie wyodrębnionym zakresem zaangażowania doktoranta,
  • Planowany zakres umiędzynarodowienia (staże doktoranta w ośrodkach zagranicznych, rekrutacja doktorantów z zagranicy lub obywateli polskich będących absolwentami zagranicznych uczelni, współpraca badawcza zespołu z ośrodkami z zagranicy),

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 36 miesięcy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to 170 000,00 zł

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl w zakładce otwarte konkursy

Zespół Wykonawczy POB qLife Powrót