Konkurs #17– „Rozwój zaplecza aparaturowego” – Nabór IV

Konkurs #17– „Rozwój zaplecza aparaturowego” – Nabór IV

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #17, którego celem jest pokrycie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej, uzupełniającej dla aparatury istniejącej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

· prowadzą działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLIFE;

· przedstawią krótką informację o wynikach planowanych do uzyskania przy wykorzystaniu zakupionej aparatury;

· przedstawią krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki;

· wyrażą zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ;

· przedstawią zewnętrzną wycenę wybranej aparatury (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.);

Wniosek składa kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba upoważniona przez kierownika jednostki organizacyjnej. Osoba wskazana w zdaniu poprzedzającym zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zakupu elementu aparatury, z zachowaniem obowiązujących procedur oraz właściwych regulacji prawnych.

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 400 000 PLN. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000 PLN, przy czym minimalna całkowita kwota dla wniosku to 10 000 PLN. Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na jego przeprowadzenie.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl/# w zakładce otwarte konkursy.

Zespół POB qLIFEPowrót