Medal Uniwersytetu Montpellier dla Prof. dr hab. Macieja Pawłowskiego

W dniach 6-7 listopada br. delegacja Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum gościła na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Montpellier we Francji. Spotkanie to zorganizowano w ramach obchodów Polsko-Francuskiego Roku Nauki, objętego patronatem Ministerstw Spraw Zagranicznych Republiki Francji i Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości prof. Maciej Pawłowski, wieloletni Kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, przez dwie kadencje Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJCM, został uhonorowany Medalem Uniwersytetu Montpellier. Jak podkreślił Prezydent Uniwersytetu, prof. Philippe Augé, owocna współpraca prof. M. Pawłowskiego z jedną z najstarszych francuskich uczelni, w zakresie badań naukowych i harmonizacji dydaktyki w obszarze farmacji, stanowiła przyczynek do tego szczególnego wyróżnienia. Realizacja w latach 1997-2000, programu dydaktycznego w ramach projektu Tempus Phare, którego prof. M. Pawłowski był koordynatorem i kontraktorem, przyczyniła się do uznania systemu edukacji farmaceutycznej jako kompatybilnego z realizowanym w Unii Europejskiej, w ramach akcesji Polski w 2004 roku.

Jak stwierdził w trakcie uroczystości, laudator prof. Jean Martinez, prof. M. Pawłowski został w szczególności uhonorowany za osiągnięcia w zakresie badań nad poszukiwaniem nowych związków biologicznie aktywnych, działających w obrębie układu krążenia i w ośrodkowym układzie nerwowym, a także za nieustannie rozwijaną współpracę z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Montpellier. Znaczącym osiągnięciem zespołów kierowanych przez prof. M. Pawłowskiego, było odkrycie preparatu P-23 oraz kilku substancji, będących przedmiotem transferu do przemysłu. Te potencjalne leki są przedmiotem licencji i aktualnie zaawansowanych badań fazy przedklinicznej – mówił prof. J. Martinez. Współpraca kierowanej przez prof. M. Pawłowskiego Katedry Chemii Farmaceutycznej z Instytutem Biocząsteczek im. Maxa Mousserona (IBMM) Uniwersytetu Montpellier sięga lat siedemdziesiątych XX w. Ta wspólna praca zaowocowała wieloma międzynarodowymi artykułami naukowymi, patentami i transferami do przemysłu farmaceutycznego.
Dla podkreślenia szczególnego wkładu w rozwój dwustronnej współpracy w dyscyplinie nauk farmaceutycznych, prof. M. Pawłowski, podczas tej samej uroczystości, został również uhonorowany Medalem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Montpellier.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, najstarszą polską uczelnię reprezentowali prof. Jacek Sapa – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJCM, prof. Anna Wesołowska – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr Maciej Gawlik i prof. UJ Maria Walczak (Katedra Toksykologii), dr Katarzyna Grychowska oraz prof. Paweł Zajdel (Katedra Chemii Farmaceutycznej). Odbyło się także spotkanie przedstawicieli obu współpracujących wydziałów, poświęcone nakreśleniu możliwości rozwijania w najbliższych latach wymiany studenckiej, pozwalającej na realizację projektów naukowych w ramach prac dyplomowych oraz kursów w ramach edukacji farmaceutycznej.
Drugiego dnia odbyły się warsztaty „From chemistry to biology” (http://greenchem.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/FrenchPolishWorkshopMontpellier7Nov2019Finalprogram.pdf) zorganizowane i prowadzone przez dr. Frederica Lamaty (IBMM) i prof. Pawła Zajdla (UJCM), poświęcone przedstawieniu wyników wspólnie realizowanych badań, oraz możliwości zacieśnienia współpracy naukowej między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Montpellier w zakresie „life sciences”. Podczas spotkania, szczególnie podkreślano pogłębienie współpracy między Uniwersytetami w zakresie poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych, rozwijania nowych metod syntezy chemicznej, m.in. chemii przepływowej i mechanochemii, rozszerzaniu możliwości badań biologicznych nowych połączeń, oraz podejmowania nowych inicjatyw w zakresie enologii. Interesującym punktem programu warsztatów było wystąpienie dr. Pierre’a Chevallet, inicjatora współpracy, m.in. na temat roli szeroko rozumianej nauki o winie, w budowaniu, trwającej od ponad 30 lat, współpracy między Uniwersytetem Montpellier a Uniwersytetem Jagiellońskim.Powrót