Informacje ogólne

Studenci Wydziału Farmaceutycznego UJCM mogą uczestniczyć w Programie Erasmus, który umożliwia odbycie części studiów w zagranicznej uczelni. Wymiana w ramach programu Erasmus jest okazją do poznania innych form realizacji programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych, a także doskonalenia znajomości języka obcego, poznania kultury danego kraju i nawiązania nowych kontaktów. W ramach programu stypendialnego studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

 

W programie mogą brać udział:
Studenci jednolitych studiów magisterskich

  • III – V roku kierunku farmacja,

  • III – V roku kierunku analityka medyczna,

Studenci studiów II stopnia

  • II roku kierunku kosmetologia,

Studenci studiów III stopnia (doktoranckich) WF UJCM.

 

Studenci III i IV roku jednolitych studiów magisterskich, kierunek farmacja i analityka medyczna, mogą podjąć studia na uczelniach zagranicznych; studenci V roku oraz studenci studiów uzupełniających, kierunek kosmetologia, mogą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych lub staży w uczelniach zagranicznych.
Zajęcia w uczelniach zagranicznych odbywają się w językach ojczystych danego kraju.

Ze względu na proces akredytacji oraz indywidualne monitorowanie postępu pracy studentów, nie zawsze możliwym jest, aby studenci realizowali kursy w uczelniach zagranicznych. Mocno zachęcamy studentów do zaangażowania się w realizację krótkich projektów badawczych w zagranicznych uczelniach w semestrze letnim. W ten sposób można uzyskać dodatkowe punkty ECTS, które zostaną uwzględnione w dyplomie, jak również wiele korzyści wynikających ze zdobytego doświadczenia w pracy laboratoryjnej.
Zróżnicowanie projektów badawczych realizowanych w uczelniach partnerskich obejmuje nauki farmaceutyczne z sektora „life sciences”, włączając w to biologię komórki, biologię molekularną, mikrobiologię, immunologię, biochemię, chemię leków, farmakologię.

Kandydatów do wyjazdu na odbycie części studiów na uczelniach zagranicznych zatwierdza, na jednym posiedzeniu, Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna. W przypadku kwalifikacji studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów II-go stopnia, w skład komisji wchodzi Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, Prodziekan ds. studenckich, koordynator wydziałowy programu Erasmus oraz przedstawiciel Samorządu Studentów. W przypadku kwalifikacji studentów studiów III stopnia, w skład Komisji wchodzi Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, Prodziekan ds. studenckich, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. studiów podyplomowych, Kierownik studiów doktoranckich, koordynator wydziałowy programu Erasmus i przedstawiciel Stowarzyszenia Doktorantów.


Podpisane umowy wymiany studentów

 

Czechy (język czeski)

 

Finlandia (język fiński)

 

Francja (język francuski)

 

Hiszpania (język hiszpański)

 

Portugalia

  • Universidade de Lisboa (liczba miejsc: 1)

 

Holandia (język flamandzki)

 

Islandia (język angielski)

 

Malta (język angielski)

 

Niemcy (język niemiecki)

 

Słowenia (język słoweński)

 

 Turcja (język turecki)

 

Węgry

 

Wielka Brytania (język angielski)

 

Włochy (język włoski)

 

 

Wielkość fontu
Kontrast