Opłaty

Odsetki ustawowe

 

Komunikat nr 36 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu należności od studentów/słuchaczy studiów podyplomowych z tytułu usług edukacyjnych świadczonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Studia niestacjonarne

 

Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 r. w sprawie:wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

  • farmacja 15 000 zł za rok studiów (I – V rok, 1 500 zł za staż w aptece na VI roku)

  • kosmetologia 7 200 zł za rok studiów

 

Opłaty za powtarzanie zajęć – studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego–Collegium Medicum, wysokości opłat za powtarzanie zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ i w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

 

Zwolnienia z opłat

 

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach lub studiach doktoranckich, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, które określa § 2 uchwały nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego  terminu,  jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Wnioski składane po upływie terminów nie podlegają rozpoznaniu.

Wielkość fontu
Kontrast