Dydaktyka

FARMACJA

 

 

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Chemia analityczna”  dla II roku WF

Harmonogram ćwiczeń i seminariów 
z przedmiotu “Chemia analityczna
w III (zimowym) semestrze dla II roku WF

 

Materiały do ćwiczeń
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1-3 Sprawy organizacyjne. Nauka ważenia i miareczkowania. Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową. Sporządzanie i mianowanie roztworu HCl. Sporządzanie i mianowanie roztworu NaOH. Sporządzenie 0,02 mol·L-1 roztworu KMnO4. ​Oznaczenia siarczanów(VI) metodą wagową.  
4 Oznaczenie węglanu sodu obok wodorotlenku sodu. Oznaczenie kwasu octowego.
5 Mianowanie sporządzonego roztworu manganianu(VII) potasu. Manganometryczne oznaczenie Fe(II).
6 Manganometryczne oznaczenie ditlenku diwodoru. Jodometryczne oznaczenie kwasu askorbowego.
7 Jodometryczne oznaczenie Cu(II) i formaldehydu.
8 Bromianometryczne oznaczenie kwasu salicylowego.
9 Bromianometryczne oznaczanie chlorowodorku chininy.  
10 Przygotowanie roztworu 0,05 mol·l-1 AgNO3 z naważki.
Przygotowanie roztworów 0,05 mol·l-1 NH4SCN i KI
z odważki analitycznej.
Oznaczenie jonów chlorkowych  metodą Mohra i srebra metodą Volharda. Oznaczenie jonów Ag+ z zastosowaniem redoksowego sposobu wskaźnikowania.
11 Kompleksometryczne oznaczenie jonów Ca(II).
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Mg(II).
  Egzamin praktyczny, cz. I      
   
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1 Sprawy organizacyjne. Sporządzanie mieszanin buforowych. Wykreślenie krzywej kalibracyjnej.
Pomiar pH próbki.
Oznaczenie potencjometryczne zawartości H3PO4.
  Oznaczenie potencjometryczne jonów Cl i I obok siebie. Konduktometryczne oznaczenie NaOH.
  Określenie zanieczyszczenia jonami metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej w wybranych preparatach farmaceutycznych.
4 Sporządzanie fizjologicznego roztworu NaCl na podstawie wcześniejszych pomiarów refraktometrycznych. Polarymetryczne oznaczenie zawartości substancji w 10% Injectio Glucosi.
5 Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.
  Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą spektrofotometryczną w zakresie UV.
Oznaczenie dwóch składników obok siebie metodą spektrofotometrii pochodnej.
7

Spektrofluorometryczne oznaczanie fluoresceiny.
Oznaczanie cynku w preparatach farmaceutycznych metodą ASA.

8 Walidacja metody HPLC. Wyznaczanie: specyficzności, dokładności, precyzji, liniowości oraz LOD i LOQ.
9 Oznaczenie ilościowe trzech substancji leczniczych obok siebie w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą HPLC.
10 Określenie tożsamości wybranych alkaloidów metodą TLC. Wyznaczenie granicy wykrywalności i oznaczalności metodą TLC z wykorzystaniem detekcji wzrokowej w UV i VIS oraz densytometrii.
11 Oznaczenie jakościowe i ilościowe dwóch składników metodą GC. Analiza indu metodą DSC.
  Egzamin praktyczny, cz. II      

 

Harmonogram kolokwiów z przedmiotu “Chemia analityczna”
dla II roku WF w roku 2018/19
Nr Data Temat
poniedziałki
na wykładzie
1

04.11

Analiza wagowa i alkacymetria
2 16.12 Redoksymetria
3 20.01 Precypitometria i kompleksometria
4   Potencjometria, konduktometria
5   Polarografia, amperometria, woltamperometria
6   Polarymetria, refraktometria, turbidymetria, nefelometria
7   Spektroskopia UV, VIS, IR, Ramana
8   ASA, ESA, spektroskopia rentgenowska
9  

Chromatografia: TLC, GC, HPLC.
Elektroforeza. Spektrometria mas.

 

ANALITYKA MEDYCZNA

 

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Analiza instrumentalna”  dla II roku AM

Harmonogramy:
ćwiczeńseminariów
z przedmiotu “Analiza instrumentalna” dla II roku  AM  

 

Materiały do ćwiczeń
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1 Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.
2 Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą metodą spektrofotometryczną w zakresie UV. Oznaczenie dwóch składników obok siebie metodą spektrofotometrii pochodnej.
3 Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.
Oznaczanie jonów Na+ metodą fotometrii płomieniowej.
4 Turbidymetryczne oznaczenie albuminy metodą Extona.
5 Oznaczenie potencjometryczne jonów Cl i I obok siebie. Wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej, pomiar pH roztworu.
6

Potencjometryczne oznaczenie kwasu fosforowego. Polarymetryczne oznaczenie glukozy.

7

Refraktometryczne oznaczenie NaCl.

8

Ekstrakcja substancji o działaniu biologicznym z surowicy i preparatów farmaceutycznych.
Oznaczenie jakościowe i ilościowe trzech składników obok siebie metodą GC.

9 Określenie granicy wykrywalności i oznaczalności metodą TLC z wykorzystaniem detekcji wzrokowej, spektrofotometrycznej UV  oraz densytometrii.
Elektroforetyczne oznaczanie DNA.
10 Walidacja metody HPLC-DAD oznaczania trzech substancji leczniczych w surowicy.
11 Oznaczanie ilościowe trzech substancji leczniczych w surowicy metodą HPLC-DAD.
         

 

Terminy kolokwiów (na ćwiczeniach):

Nr
Data/Grupa Temat
AB C  
I 6.11 8.11 Spektrofotometria UV, VIS, IR, Ramana, fluorymetria
II 27.11 29.11 Potencjometria, konduktometria, polarografia, woltamperometria
III 18.12 20.12 Metody optyczne, spektrometria ASA i ESA
IV 8.01 10.01 Chromatografia, elektroforeza, spektrometria mas
V  15.01 17.01 EGZAMIN PRAKTYCZNY
 
 
 
 
PRACE MAGISTERSKIE 2019
 
 
Wykonawca Opiekun Temat

Paulina Gomółka

Dr hab. Urszula Hubicka

Opracowanie i walidacja metody chromatograficzno-densytometrycznej do oznaczania kwercetyny i dihydrokwercetyny.

Izabela Śliwa Dr hab. Urszula Hubicka Walidacja metody HPLC do oznaczania cytryniny w obecności monakoliny K.
Weronika Piech Dr Anna Apola Analiza zawartości kwasu elagowego w wybranych suplementach diety.
Aleksandra Berdys Dr Agata Kryczyk-Poprawa Ocena fotostabilności wybranych retinoidów z uwzględnieniem obecności chemicznych filtrów UV.

 

 
 
 
 
 
 

 

Wielkość fontu
Kontrast