Dydaktyka

KIERUNEK: Farmacja


PRZEDMIOT: Chemia analityczna I

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Chemia analityczna I”  dla I roku WF

Harmonogram ćwiczeń i seminariów 
z przedmiotu “Chemia analityczna I
w II (letnim) semestrze dla I roku WF

 

Materiały do ćwiczeń:

Nr TEMAT
ZAGADNIENIA do wejściówek  – ćwiczenia 2 do 7
1 Nauka ważenia i miareczkowania.
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową. INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Sporządzanie i mianowanie roztworu HCl.     SPRAWOZDANIE
Sporządzanie i mianowanie roztworu NaOH.  SPRAWOZDANIE
Sporządzenie 0,02 mol·L-1 roztworu KMnO4
2 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową – c.d.
3 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową.
Alkalimetryczne oznaczenie kwasu octowego.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
4 Mianowanie sporządzonego roztworu manganianu(VII) potasu.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie Fe(II).    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie ditlenku diwodoru.   INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
5 Jodometryczne oznaczenie Cu(II).                  INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Jodometryczne oznaczenie formaldehydu.       INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
6 Bromianometryczne oznaczenie kwasu salicylowego.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie jonów chlorkowych  metodą Mohra.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
7 Oznaczenie srebra(I) metodą Volharda.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Ca(II).    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Mg(II).                            SPRAWOZDANIE
 
8 ZAGADNIENIA – potencjometria
Sporządzanie mieszanin buforowych.
Wykreślenie krzywej kalibracyjnej.

Pomiar pH próbki.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie potencjometryczne zawartości H3PO4.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
9 ZAGADNIENIA – konduktometria
Analiza wody do celów farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Konduktometryczne oznaczenie NaOH.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
10 ZAGADNIENIA – woltamperometria
Określenie zanieczyszczenia jonami metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej w wybranych preparatach farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
11 ZAGADNIENIA – spektrofotometria
Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego
i właściwego współczynnika absorpcji.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
12 ZAGADNIENIA – spektrofotometria
Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie
metodą spektrofotometryczną w zakresie UV.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
ZAGADNIENIA – fluorymetria
Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
13 ZAGADNIENIA – spektrometria
Oznaczanie cynku metodą ASA.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
ZAGADNIENIA – polarymetria
Polarymetryczne oznaczenie zawartości substancji w 10% Injectio Glucosi.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
   

 


PRZEDMIOT: Chemia analityczna

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Chemia analityczna”  dla II roku WF

Harmonogram ćwiczeń i seminariów 
z przedmiotu “Chemia analityczna
w III (zimowym) semestrze dla II roku WF

Harmonogram ćwiczeń
Harmonogram seminariów 
z przedmiotu “Chemia analityczna
w IV (letnim) semestrze dla II roku WF

 

Materiały do ćwiczeń
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1-3 Sprawy organizacyjne. Nauka ważenia i miareczkowania. Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową. Sporządzanie i mianowanie roztworu HCl. Sporządzanie i mianowanie roztworu NaOH. Sporządzenie 0,02 mol·L-1 roztworu KMnO4. ​Oznaczenia siarczanów(VI) metodą wagową.  
4 Oznaczenie węglanu sodu obok wodorotlenku sodu. Oznaczenie kwasu octowego.
5 Mianowanie sporządzonego roztworu
manganianu(VII) potasu.
Manganometryczne oznaczenie Fe(II).
6 Manganometryczne oznaczenie ditlenku diwodoru. Jodometryczne oznaczenie kwasu askorbowego.
7 Jodometryczne oznaczenie Cu(II) i formaldehydu.
8 Bromianometryczne oznaczenie kwasu salicylowego.
9 Bromianometryczne oznaczanie chlorowodorku chininy.  
10 Przygotowanie roztworu 0,05 mol·l-1 AgNO3 z naważki.
Przygotowanie roztworów 0,05 mol·l-1 NH4SCN i KI
z odważki analitycznej.
Oznaczenie jonów chlorkowych  metodą Mohra i srebra metodą Volharda. Oznaczenie jonów Ag+
z zastosowaniem redoksowego sposobu wskaźnikowania.
11 Kompleksometryczne oznaczenie jonów Ca(II).
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Mg(II).
  Egzamin praktyczny, cz. I      
   
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1 Sprawy organizacyjne. Sporządzanie mieszanin buforowych. Wykreślenie krzywej kalibracyjnej.
Pomiar pH próbki.
Oznaczenie potencjometryczne zawartości H3PO4.
2 Konduktometryczne oznaczenie NaOH.
Analiza indu metodą DSC. 
   
3
Spektrofluorometryczne oznaczanie fluoresceiny.
Oznaczanie cynku metodą ASA.
     
4
Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.
5
Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą spektrofotometryczną w zakresie UV.
Oznaczenie dwóch składników obok siebie metodą spektrofotometrii pochodnej.
 
6
Określenie zanieczyszczenia jonami metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej w wybranych preparatach farmaceutycznych.
7 Sporządzanie fizjologicznego roztworu NaCl na podstawie wcześniejszych pomiarów refraktometrycznych. Polarymetryczne oznaczenie zawartości substancji w 10% Injectio Glucosi.
8
Określenie tożsamości wybranych alkaloidów metodą TLC. Wyznaczenie granicy wykrywalności i oznaczalności metodą TLC z wykorzystaniem detekcji wzrokowej w UV i VIS oraz densytometrii.
   
9 Walidacja metody HPLC. Wyznaczanie: specyficzności, dokładności, precyzji, liniowości oraz LOD i LOQ.
10 Oznaczenie ilościowe trzech substancji leczniczych obok siebie w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą HPLC.
11 Oznaczenie potencjometryczne jonów Cl i I obok siebie.
Oznaczenie jakościowe i ilościowe dwóch składników metodą GC.
12 Egzamin praktyczny, cz. II
Spektrofotometryczne oznaczanie jonów Fe(III) po reakcji z tiocyjankiem potasu.
     

 

 

Harmonogram kolokwiów z przedmiotu “Chemia analityczna”
dla II roku WF w roku 2019/20
Nr Data Temat
poniedziałki
na wykładzie
1

04.11

Analiza wagowa i alkacymetria
2 16.12 Redoksymetria
3 20.01 Precypitometria i kompleksometria
4 9.03 Potencjometria, konduktometria
5 23.03 ASA, ESA, spektroskopia rentgenowska
6 6.04 Spektroskopia UV, VIS, IR, Ramana, fluorymetria
7 20.04 Polarografia, woltamperometria
8 4.05 Polarymetria, refraktometria, turbidymetria, nefelometria
9 25.05

Chromatografia: TLC, GC, HPLC.
Elektroforeza. Spektrometria mas.

 

 

 

KIERUNEK: Analityka medyczna


PRZEDMIOT: Analiza instrumentalna

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Analiza instrumentalna”  dla II roku AM

Harmonogramy:
ćwiczeńseminariów
z przedmiotu “Analiza instrumentalna” dla II roku  AM  

 

Materiały do ćwiczeń
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1 Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.
2 Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą metodą spektrofotometryczną w zakresie UV. Oznaczenie dwóch składników obok siebie metodą spektrofotometrii pochodnej.
3 Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.
Oznaczanie jonów Na+ metodą fotometrii płomieniowej.
4 Turbidymetryczne oznaczenie albuminy metodą Extona.
5 Oznaczenie potencjometryczne jonów Cl i I obok siebie. Wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej, pomiar pH roztworu.
6

Potencjometryczne oznaczenie kwasu fosforowego. Polarymetryczne oznaczenie glukozy.

7

Refraktometryczne oznaczenie NaCl.

8

Ekstrakcja substancji o działaniu biologicznym z surowicy i preparatów farmaceutycznych.
Oznaczenie jakościowe i ilościowe trzech składników obok siebie metodą GC.

9 Określenie granicy wykrywalności i oznaczalności metodą TLC z wykorzystaniem detekcji wzrokowej, spektrofotometrycznej UV  oraz densytometrii.
Elektroforetyczne oznaczanie DNA.
10 Walidacja metody HPLC-DAD oznaczania trzech substancji leczniczych w surowicy.
11 Oznaczanie ilościowe trzech substancji leczniczych w surowicy metodą HPLC-DAD.
         

 

Terminy kolokwiów (na ćwiczeniach):

Nr
Data/Grupa Temat
AB C  
I 6.11 8.11 Spektrofotometria UV, VIS, IR, Ramana, fluorymetria
II 27.11 29.11 Potencjometria, konduktometria, polarografia, woltamperometria
III 18.12 20.12 Metody optyczne, spektrometria ASA i ESA
IV 8.01 10.01 Chromatografia, elektroforeza, spektrometria mas
V  15.01 17.01 EGZAMIN PRAKTYCZNY
 
 
 
 
PRACE MAGISTERSKIE 2020
 
 
Wykonawca Opiekun Temat
Agnieszka Kubasik

Dr hab. Urszula Hubicka

Opracowanie i walidacja metody TLC z detekcją densytometryczną do oznaczania wybranych kannabinoidów.
Beata Stachura Dr hab. Urszula Hubicka Kannabinoidy – zastosowanie medyczne, przegląd metod ekstrakcji i analizy ilościowej.
Aleksandra Kwidzińska Dr Agata Krakowska Oznaczenie biopierwiastków w owocnikach wybranych grzybów jadalnych i ich myceliach wzbogaconych solami cynku i magnezu.
Justyna Figińska Dr Agata Kryczyk-Poprawa
Stabilność substancji leczniczych przeznaczonych do stosowania zewnętrznego w dermatologii.
Sandra Simon Maziarz Dr Przemysław Talik Calorimetric investigation of paracetamol and caffeine solid mixtures followed by data-driven modelling of the results.

 

 
 
 
 
 
 

 

Wielkość fontu
Kontrast