Dydaktyka

KIERUNEK: Farmacja


PRZEDMIOT: Chemia analityczna I
Harmonogram ćwiczeń, wykładów i seminariów 
z przedmiotu “Chemia analityczna I” 
w II (letnim) semestrze dla I roku WF

Zagadnienia na seminaria tematyczne zostały zamieszczone na platformie Pegaz w kursie wykładowym.

PRZEDMIOT: Chemia analityczna II
Harmonogram ćwiczeń, seminariów 
z przedmiotu “Chemia analityczna II” 
w III (zimowym) semestrze dla II roku WF

Zagadnienia na seminaria tematyczne: Seminarium nr 1

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Chemia analityczna I i II”  dla I i II roku WF

 

Materiały do ćwiczeń:

Nr TEMAT
  CHEMIA ANALITYCZNA – semestr II
ZAGADNIENIA do wejściówek  – ćwiczenia 2 do 7
1 Nauka ważenia i miareczkowania.
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową. INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Sporządzanie i mianowanie roztworu HCl.     SPRAWOZDANIE
Sporządzanie i mianowanie roztworu NaOH.  SPRAWOZDANIE
Sporządzenie 0,02 mol·L-1 roztworu KMnO4
2 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową – c.d.
3 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową – c.d.
Alkalimetryczne oznaczenie kwasu octowego.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
4

Mianowanie sporządzonego roztworu manganianu(VII) potasu. INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie Fe(II)  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie ditlenku diwodoru.   INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE

5 Jodometryczne oznaczenie Cu(II).                  INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Jodometryczne oznaczenie formaldehydu.       INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
6 Bromianometryczne oznaczenie kwasu salicylowego.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE    
7

Oznaczenie srebra(I) metodą Volharda.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Mg(II).     INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie jonów chlorkowych metodą Mohra.  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE 

8 ZAGADNIENIApotencjometria
Sporządzanie mieszanin buforowych.
Wykreślenie krzywej kalibracyjnej.
Pomiar pH próbki.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie potencjometryczne zawartości H3PO4.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
9 ZAGADNIENIAkonduktometria
Analiza wody do celów farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Konduktometryczne oznaczenie NaOH.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
10 ZAGADNIENIAwoltamperometria
Określenie zanieczyszczenia jonami metali ciężkich metodą woltamperometrii stripingowej w wybranych preparatach farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
11 ZAGADNIENIA – spektrometria
Oznaczanie cynku metodą ASA. INSTRUKCJA     SPRAWOZDANIE
ZAGADNIENIA – polarymetria
Polarymetryczne oznaczenie zawartości substancji w 10% Injectio Glucosi.   INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
  CHEMIA ANALITYCZNA – semestr III 
1 ZAGADNIENIAspektrofotometria VIS
Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
2 ZAGADNIENIAspektrofotometria UV
Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą spektrofotometryczną w zakresie UV.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
ZAGADNIENIAfluorymetria
Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
3 ZAGADNIENIA –  walidacja metod analitycznych
Walidacja metody HPLC. Wyznaczenie: specyficzności, dokładności, precyzji, liniowości oraz LOD i LOQ.
INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
4 ZAGADNIENIA –  wysokosprawna chromatografia cieczowa
Oznaczenie ilościowe trzech substancji leczniczych obok siebie w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą HPLC.  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
5

ZAGADNIENIA – chromatografia cienkowarstwowa
Określenie tożsamości wybranych alkaloidów metodą TLC. INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE

ZAGADNIENIA – chromatografia gazowa
Oznaczenie jakościowe i ilościowe dwóch składników metodą GC.  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE

6 Egzamin praktyczny. 

 

Terminy kolokwiów (zdalnie):

Nr Data Temat
I 30.04.2021r godz. 16:00 Analiza wagowa i miareczkowa
II

07.06.2021r godz. 17:15

Metody elektrochemiczne (potencjometria, konduktometria, amperometria, polarografia i wpltamperometria) 
     
     

 


 

 

 

KIERUNEK: Analityka medyczna


PRZEDMIOT: Analiza instrumentalna

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Analiza instrumentalna”  dla II roku AM

Harmonogramy:
ćwiczeńseminariów
z przedmiotu “Analiza instrumentalna” dla II roku  AM  

 

Materiały do ćwiczeń
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1 Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.
2 Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą metodą spektrofotometryczną w zakresie UV. Oznaczenie dwóch składników obok siebie metodą spektrofotometrii pochodnej.
3 Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.
Oznaczanie jonów Na+ metodą fotometrii płomieniowej.
4 Turbidymetryczne oznaczenie albuminy metodą Extona.
5 Oznaczenie potencjometryczne jonów Cl i I obok siebie. Wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej, pomiar pH roztworu.
6

Potencjometryczne oznaczenie kwasu fosforowego.
Badanie czystości wody do celów diagnostycznych. 

     
7

Polarymetryczne oznaczenie glukozy.
Refraktometryczne oznaczenie NaCl.

 
8

Ekstrakcja substancji o działaniu biologicznym z surowicy i preparatów farmaceutycznych.
Oznaczenie jakościowe i ilościowe trzech składników obok siebie metodą GC.

9 Określenie granicy wykrywalności i oznaczalności metodą TLC z wykorzystaniem detekcji wzrokowej, spektrofotometrycznej UV  oraz densytometrii.
Elektroforetyczne oznaczanie DNA.
10 Walidacja metody HPLC-DAD oznaczania trzech substancji leczniczych w surowicy.
11 Oznaczanie ilościowe trzech substancji leczniczych w surowicy metodą HPLC-DAD.
         

 

Terminy sprawdzianów (zdalnie – godzina rozpoczęcia 17.15):

Nr
Data Temat
I 30.10 Spektrofotometria UV, VIS, IR, Ramana, fluorymetria
II 27.11 Potencjometria, konduktometria, polarografia, woltamperometria
III 18.12 Metody optyczne, spektrometria ASA i ESA
IV 22.01 Chromatografia, elektroforeza, spektrometria mas
V   EGZAMIN PRAKTYCZNY
 
 
 
 
PRACE MAGISTERSKIE 2021
 
 
Wykonawca Opiekun Temat
Magdalena Rudnicka

Dr hab. Urszula Hubicka

Opracowanie i walidacja metody chromatograficznej do badania fotostabilności nadyfloksacyny.
Aleksandra Ryznar Dr hab. Urszula Hubicka Zastosowanie metody chromatograficzno-densytometrycznej do analizy ilościowej wybranych kannabinoidów.
Patrycja Smółka Dr hab. Urszula Hubicka Opracowanie i walidacja metody chromatograficznej do analizy ilościowej fawipirawiru.
Zuzanna Matejko Dr Anna Apola Ocena zastosowania metody spektrofotometrycznej do oznaczania wybranych kwasów fenolowych i luteiny.
Julia Tokarz Dr Agata Krakowska Zastosowanie wybranych biopierwiastków w fortyfikacji surowców naturalnych i metody ich analizy.
Katarzyna Jaśkiewicz Dr Agata Kryczyk-Poprawa
Korzyści oraz ryzyko związane ze stosowaniem substancji promieniochronnych w preparatach przeciwsłonecznych.
Paulina Urban Dr Anna Kwiecień Zastosowanie metody chromatograficzno-densytometrycznej i spektrofotometrycznej do oznaczania eplerenonu w obecności substancji o działaniu diuretycznym.
Bartłomiej Pach Dr Marek Szlósarczyk Zastosowanie metod woltamperometrycznych w analizie wybranych dodatków do żywności.
Michał Bialkowski Dr Przemysław Talik Zastosowanie metody DSC w badaniu uwodnionych nanoproszków syntetyzowanych na bazie ditlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru.

 

PRACE MAGISTERSKIE 2021/2022
 
Zapisy  na wykonywanie prac magisterskich trwają do dnia 21.05.2021 r.  Kryterium przyjęcia do realizacji pracy magisterskiej jest średnia ocen z przedmiotów realizowanych w Katedrze oraz zainteresowanie analizą leków oraz suplementów diety.
 
 
 
 
 

 

Wielkość fontu
Kontrast