Dydaktyka

KIERUNEK: Farmacja


PRZEDMIOT: Chemia analityczna I
Harmonogram ćwiczeń i seminariów 
z przedmiotu “Chemia analityczna I” 
w II (letnim) semestrze dla I roku WF

PRZEDMIOT: Chemia analityczna II
Harmonogram ćwiczeń 
z przedmiotu “Chemia analityczna II” 
w III (zimowym) semestrze dla II roku WF

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Chemia analityczna I i II”  dla I i II roku WF

 

Materiały do ćwiczeń:

Nr TEMAT
ZAGADNIENIA do wejściówek  – ćwiczenia 2 do 7
1 Nauka ważenia i miareczkowania.
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową. INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Sporządzanie i mianowanie roztworu HCl.     SPRAWOZDANIE
Sporządzanie i mianowanie roztworu NaOH.  SPRAWOZDANIE
Sporządzenie 0,02 mol·L-1 roztworu KMnO4
2 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową – c.d.
3 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową.
Alkalimetryczne oznaczenie kwasu octowego.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
4 Mianowanie sporządzonego roztworu manganianu(VII) potasu.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie Fe(II).    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie ditlenku diwodoru.   INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
5 Jodometryczne oznaczenie Cu(II).                  INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Jodometryczne oznaczenie formaldehydu.       INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
6 Bromianometryczne oznaczenie kwasu salicylowego.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie jonów chlorkowych  metodą Mohra.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
7 Oznaczenie srebra(I) metodą Volharda.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Ca(II).    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Mg(II).                            SPRAWOZDANIE
 
8 ZAGADNIENIA – potencjometria
Sporządzanie mieszanin buforowych.
Wykreślenie krzywej kalibracyjnej.

Pomiar pH próbki.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie potencjometryczne zawartości H3PO4.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
9 ZAGADNIENIA – konduktometria
Analiza wody do celów farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Konduktometryczne oznaczenie NaOH.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
10 ZAGADNIENIA – woltamperometria
Określenie zanieczyszczenia jonami metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej w wybranych preparatach farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
11 ZAGADNIENIA – spektrofotometria
Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego
i właściwego współczynnika absorpcji.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
12 ZAGADNIENIA – spektrofotometria
Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie
metodą spektrofotometryczną w zakresie UV.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
ZAGADNIENIA – fluorymetria
Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
13 ZAGADNIENIA – spektrometria
Oznaczanie cynku metodą ASA.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
ZAGADNIENIA – polarymetria
Polarymetryczne oznaczenie zawartości substancji w 10% Injectio Glucosi.   
 
14 ZAGADNIENIA
Walidacja metody HPLC. Wyznaczenie: specyficzności, dokładności, precyzji, liniowości oraz LOD i LOQ.
INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
15 ZAGADNIENIA
Oznaczenie ilościowe trzech substancji leczniczych obok siebie w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą HPLC.  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
16

ZAGADNIENIA
Określenie tożsamości wybranych alkaloidów metodą TLC. INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE

ZAGADNIENIA
Oznaczenie jakościowe i ilościowe dwóch składników metodą GC.  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE

17 Egzamin praktyczny. Spektrofotometryczne oznaczanie jonów Fe(III) po reakcji z tiocyjankiem potasu.

 


 

 

 

KIERUNEK: Analityka medyczna


PRZEDMIOT: Analiza instrumentalna

Regulamin
zaliczenia przedmiotu “Analiza instrumentalna”  dla II roku AM

Harmonogramy:
ćwiczeńseminariów
z przedmiotu “Analiza instrumentalna” dla II roku  AM  

 

Materiały do ćwiczeń
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1 Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.
2 Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą metodą spektrofotometryczną w zakresie UV. Oznaczenie dwóch składników obok siebie metodą spektrofotometrii pochodnej.
3 Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.
Oznaczanie jonów Na+ metodą fotometrii płomieniowej.
4 Turbidymetryczne oznaczenie albuminy metodą Extona.
5 Oznaczenie potencjometryczne jonów Cl i I obok siebie. Wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej, pomiar pH roztworu.
6

Potencjometryczne oznaczenie kwasu fosforowego.
Badanie czystości wody do celów diagnostycznych. 

       
7

Polarymetryczne oznaczenie glukozy.
Refraktometryczne oznaczenie NaCl.

 
8

Ekstrakcja substancji o działaniu biologicznym z surowicy i preparatów farmaceutycznych.
Oznaczenie jakościowe i ilościowe trzech składników obok siebie metodą GC.

9 Określenie granicy wykrywalności i oznaczalności metodą TLC z wykorzystaniem detekcji wzrokowej, spektrofotometrycznej UV  oraz densytometrii.
Elektroforetyczne oznaczanie DNA.
10 Walidacja metody HPLC-DAD oznaczania trzech substancji leczniczych w surowicy.
11 Oznaczanie ilościowe trzech substancji leczniczych w surowicy metodą HPLC-DAD.
         

 

Terminy sprawdzianów (zdalnie – godzina rozpoczęcia 17.15):

Nr
Data Temat
I 30.10 Spektrofotometria UV, VIS, IR, Ramana, fluorymetria
II 27.11 Potencjometria, konduktometria, polarografia, woltamperometria
III 18.12 Metody optyczne, spektrometria ASA i ESA
IV 22.01 Chromatografia, elektroforeza, spektrometria mas
V   EGZAMIN PRAKTYCZNY
 
 
 
 
PRACE MAGISTERSKIE 2020
 
 
Wykonawca Opiekun Temat
Agnieszka Kubasik

Dr hab. Urszula Hubicka

Opracowanie i walidacja metody TLC z detekcją densytometryczną do oznaczania wybranych kannabinoidów.
Beata Stachura Dr hab. Urszula Hubicka Kannabinoidy – zastosowanie medyczne, przegląd metod ekstrakcji i analizy ilościowej.
Aleksandra Kwidzińska Dr Agata Krakowska Oznaczenie biopierwiastków w owocnikach wybranych grzybów jadalnych i ich myceliach wzbogaconych solami cynku i magnezu.
Justyna Figińska Dr Agata Kryczyk-Poprawa
Stabilność substancji leczniczych przeznaczonych do stosowania zewnętrznego w dermatologii.
Sandra Simon Maziarz Dr Przemysław Talik Calorimetric investigation of paracetamol and caffeine solid mixtures followed by data-driven modelling of the results.

 

 
 
 
 
 
 

 

Wielkość fontu
Kontrast