Badania

Tematyka badawcza

Przedmiot badań stanowi analiza leków w zakresie:

  • opracowywania i walidacji metod do analizy jakosciowej i ilościowej składników czynnych, pomocniczych, zanieczyszczeń oraz pozostałości metali;
  • badania stabilności substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych, mechanizmów reakcji oraz struktury powstających produktów rozkładu;
  • badania fotostabilności (substancji czynnych i gotowych postaci leku) w roztworach i fazie stałej, mechanizmów reakcji, wpływu składników współobecnych oraz katalizatorów na proces fotodegradacji leku oraz ustalenie struktury powstających produktów degradacji;
  • kinetyczna i termodynamiczna ocena procesu rozkładu leków w odniesieniu do ich właściwości fizykochemicznych;
  • badanie lipofilowości substancji leczniczych metodami chromatograficznymi;
  • zastosowanie spektrofotometrii pochodnej w analizie leków złożonych;
  • oceny czystości substancji farmaceutycznych, badanie przemian polimorficznych, ilościowe oznaczanie wody krystalizacyjnej  i wody zaabsorbowanej metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej.

Ponadto, prowadzone badania dotyczą opracowywania i walidacji metod do analizy ilościowej i jakościowej roślinnych substancji leczniczych w surowcach roślinnym i gotowych postaciach leku.

 

 

​Stosowane metody

Metody chromatograficzne (HPLC, LC-MS, GC, TLC z detekcją densytometryczną), spektroskopowe (UV-VIS, NMR), elektroanalityczne (woltamperometria stripingowa), termoanalityczne (różnicowa kalorymetria skaningowa).

 

 

Aparatura badawcza

Chromatograf cieczowy z detektorem DAD firmy MERCK-HITACHI, chromatograf gazowy z detektorem FID – TRACE 2000 firmy CE INSTRUMENTS, densytometr TLC Scanner  3 firmy CAMAG, spektrofotometr UV-ViS Cary 100 firmy VARIAN, różnicowy kalorymetr skaningowy firmy NANO TECHNOLOGY Inc. , woltamperometr firmy MTM ANKO oraz komora klimatyczna firmy BINDER.

 

 

Wybrane publikacje (2013 – 2017)

 

Kryczyk A., Żmudzki P., Koczurkiewicz P, Piotrowska J., Pękala E., Hubicka U.: The impact of ZnO and TiO2 on the stability of clotrimazole under UVA irradiation: Identification of photocatalytic degradation products and in vitro cytotoxicity assessment. J. Pharm. Biomed. Anal., 2017: vol. 145, 283-292.
 
Kryczyk A., Żmudzki P., Hubicka U.: Determination of bifonazole and identification of its photocatalytic degradation products using UPLC-MS/MS: Photocatalytic degradation of bifonazole. Biomed. Chromatogr., 2017:
 
Nunes R., Pasko P., Tyszka-Czochara M., Szewczyk M., Szlósarczyk M., Carvalho I.S.: Antibacterial, antioxidant and anti-proliferative properties and zinc content of five south Portugal herbs. Pharmaceutical Biology, 2016: vol. 55(1), 114-123.
 
Kryczyk A., Żmudzki P., Hubicka U.: Determination of itraconazole and its photodegradation products with kinetic evaluation by Ultra-Performance Liquid Chromatography/ Tandem Mass Spectrometry. Biomed. Chromatogr., 2016: vol. 30 (11), 1733-1743.
 
Hubicka U., Żuromska-Witek B., Komsta Ł., Krzek J.: Lipophilicity study of fifteen fluoroquinolones by reversed-phase thin-layer chromatography. Anal. Methods, 2015: vol. 7 (9), 3841-3848.
 
Hubicka U., Żmudzki P., Żuromska-Witek B., Zajdel P., Krzek J.: Determination and characterization of selected fluoroquinolones oxidation products under potassium permanganate treatment.,  Acta Pol. Pharm., 2015: vol. 72 (6), 1101-1114.
 
Stolarczyk M., Hubicka U., Żuromska-Witek B., Krzek J.: Simultaneous Determination of Eight Hypotensive Drugs of Various Chemical Groups in Pharmaceutical Preparations by HPLC-DAD.  J. AOAC Int., 2015: vol. 98 (6), 1542-1548.
 
Hubicka U., Krzek J., Maślanka A., Żuromska-Witek B.: Application of TLC-MS to Drug Photodegradation Studies. W: Planar Chromatography – Mass Spectrometry. Ed. by Teresa Kowalska, Mieczyslaw Sajewicz, Joseph Sherma. Boca Raton ; London ; New York :CRC Press, 2015. s. 233-254  (Chromatographic Science Serries; Vol. 110). p-ISBN: 9781498705882.
 
Długosz M., Żmudzki P., Kwiecień A., Szczubiałka K., Krzek J., Nowakowska M.: Photocatalytic degradation of sulfamethoxazole in aqueous solution using a floating TiO2-expanded perlite photocatalyst. J. Hazard. Mater., 2015: vol. 298, 146-153.
 
Hubicka U., Żuromska-Witek B., Piotrowska J., Krzek J.: Determination of neomycin in the form of neomycin derivative with dabsyl chloride by thin layer chromatog-raphy and densitometry. Acta Pol. Pharm., 2015: vol. 72 (1), 31-37.
 
Kulinowski P., Młynarczyk A., Jasiński K., Talik P., Gruwel M., Tomanek B., Węglarz W., Dorożyński P.: Magnetic resonance microscopy for assessment of morphological changes in hydrating hydroxypropylmethylcellulose matrix tablets in situ–Is it possible to detect phenomena related to drug dissolution within the hydrated matrices? Pharm. Res., 2014: vol. 31, 2383–2392.
 
Podolak I., Hubicka U., Żuromska-Witek B., Janeczko Z., Krzek J.: Quantification of saponins in different plant parts of Lysimachia L. species by validated HPTLC-densitometric method. J. Planar Chromatogr.-Modern TLC, 2013: vol 26 (3), 248-253.
 
 
 

Współpraca

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych – Komisja Farmakopei

 

 

Realizowane granty i projekty naukowe

Opracowanie i walidacja metod chromatograficznych do kontroli jakości suplementów diety zawierających witaminy K oraz D3. K/ZDS/007108
 
Badanie procesu fotokatalitycznej degradacji wybranych leków przeciwgrzybiczych z uwzględnieniem kinetyki tego procesu oraz identyfikacja powstających fotoproduktów. K/DSC/003522
 
Fotodegradacja meroprenemu z zastosowaniem różnych układów katalitycznych metodą UHPLC/MS/MS. K/ZDS/007107
 
Zastosowanie elektrod o podłożu stałym w woltamperometrycznej analizie wybranych leków o aktywności przeciwbakteryjnej. K/ZDS/005586
 
Badanie uwalniania półsyntetycznych biopolimerów oraz ich mieszanin ze związkami o zróżnicowanej rozpuszczalności metodą DSC. K/ZDS/005592
 
Badanie lipofilowości wybranych fluorochinolonów. K/DSC/001963
 

Kontakt

Wielkość fontu
Kontrast