Badania

Tematyka badawcza

Projektowanie i synteza nowych oryginalnych związków o przewidywanej aktywności biologicznej, oznaczanie eksperymentalne ich właściwości fizykochemicznych i niektórych biologicznych, analizy komputerowe pozwalające na prognozowanie właściwości fizykochemicznych, farmakokinetycznych biologicznych cząsteczek do planowanych syntez oraz badania modelowania molekularnego. Badania te obejmują aktualnie: syntezę potencjalnych inhibitorów acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy o strukturach heterodimerycznych; syntezę pochodnych aminokwasowych o potencjalnym wpływie na układ gabaergiczny i działaniu przeciwdrgawkowym; syntezę arylopiperazynowych pochodnych pirolidyn-2-onu jako antagonistów receptorów α-adrenergicznych o działaniu hipotensyjnym i przeciwarytmicznym; określanie parametrów fizykochemicznych nowych związków wpływających na aktywność biologiczną, jak lipofilowość, fosfolipofilowość, własności kwasowo-zasadowe, struktura przestrzenna; ilościowe analizy zależności pomiędzy strukturą a aktywnością (QSAR) dla tych związków; projektowanie nowych inhibitorów cholinoesteraz metodami modelowania molekularnego, badania hamowania aktywności cholinoesteraz z zastosowaniem metody mikroanalizy wspomaganej elektroforezą kapilarną.

 

Stosowane metody

Metody syntezy organicznej, w tym syntezy związków chiralnych; metody modelowania molekularnego z zastosowaniem programów komputerowych; metody chromatograficzne: HPLC, RP-HPLC, IAM-HPLC; metody spektrofotometryczne, metoda elektroforezy kapilarnej.

 

Aparatura badawcza

  • Syntezator mikrofalowy – Discovery LabMate; Aparat do elektroforezy kapilarnej – EC Beckman Coulte; 
  • System do „Flash”chromatografii – Isolera SpectraOne Biotage;
  • Spektrofluorymetryczny czytnik wielofunkcyjny EnSpire firmy Perkin Elmer, mający opcje odczytu poprzez pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji.

 

Spis publikacji od utworzenia Zakładu Fizykochemicznej Analizy Leku

 

2015

• Godyń J., Jończyk J., Panek D., Malawska B. Therapeutic strategies for Alzheimer’s disease in clinical trials. Pharmacol. Rep. dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2015.07.006

• A. Więckowska, K. Więckowski, M. Bajda, B. Brus, K. Sałat, P. Czerwińska, S. Gobec, B.  Filipek, B. Malawska: Synthesis of new N-benzylpiperidine derivatives as cholinesterase inhibitors with β-amyloid anti-aggregation properties and beneficial effects on memory in vivo. Bioorg. Med. Chem. 23(10):2445-57, 2015

• Riaz S., Khan I.U., Bajda M., Ashraf M., Ain Q.U., Shaukat A., Rehman T.U., Mutahir S., Hussain S., Mustafa G., Yar M., Pyridine sulfonamide as a small key organic molecule for the potential treatment of type-II diabetes mellitus and Alzheimer’s disease: in vitro studies against yeast a-glucosidase, acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase, Bioorg. Chem. 63: 64-71, 2015

• Bajda M., Jończyk J., Malawska B., Czarnecka K., Girek M., Olszewska P., Sikora J., Mikiciuk-Olasik E., Skibiński R., Gumieniczek A., Szymański P., Synthesis, biological evaluation and molecular modeling of new tetrahydroacridine derivatives as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer’s disease, Bioorg. Med. Chem, 23(17): 5610-5618, 2015

• Rauf A., Shahzad S., Bajda M., Yar M., Ahmed F., Hussain N., Akhtar M.N., Khan A., Jończyk J., Design and synthesis of new barbituric- and thiobarbituric acid derivatives as potent urease inhibitors: structure activity relationship and molecular modeling studies, Bioorg. Med. Chem, 23(17): 6049-6058, 2015

• Czopek A., Zagórska A., Bajda M., Stanisz-Wallis K., Pawłowski M., The lipophilicity estimation of selected dermatological drugs using micellar electrokinetic chromatography method, J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol., 38(14): 1435-1438, 2015

• Szałaj N., Bajda M., Dudek K., Brus B., Gobec S., Malawska B., Multiple ligands targeting cholinesterases and b-amyloid: Synthesis, biological evaluation of heterodimeric compounds with benzylamine pharmacophore, Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 348(8): 556-563, 2015

• Shahzad S.A., Yar M., Bajda M., Shahzadi L., Khan Z.A., Naqvi S.A.R., Mutahir S., Mahmood N., Khan K.M., Synthesis, thymidine phosphorylase inhibition and molecular modeling studies of 1,3,4-oxadiazole-2-thione derivatives, Bioorg. Chem., 60: 37-41, 2015

• Więckowska A., Więckowski K., Bajda M., Brus B., Sałat K., Czerwińska P., Gobec S., Filipek B., Malawska B., Synthesis of new N-benzylpiperidine derivatives as cholinesterase inhibitors with β-amyloid anti-aggregation properties and beneficial effects on memory in vivo, Bioorg. Med. Chem, 23(10): 2445-2457, 2015

• Bajda M., Filipek S., Study of early stages of amyloid Ab13-23 formation using molecular dynamics simulation in implicit environments, Comp. Biol. Chem., 56: 13-18, 2015

• Yar M., Bajda M., Shahzad S., Ullah N., Gilani M.A., Ashraf M., Rauf A., Shaukat A., Organocatalyzed solvent free an efficient novel synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles for a-glucosidase inhibition to treat diabetes, Bioorg. Chem., 58: 65-71, 2015

• Zagórska A., Czopek A., Pełka K., Bajda M., Stanisz-Wallis K., Pawłowski M., Reversed-phase high-performance liquid chromatography study of the lipophilicity of imidazo[2,1-f]theophylline derivatives, Acta Pol. Pharm., 72(4): 663-669, 2015

• A. Jakubowska, J. Pabel, M. Żylewski, K.T. Wanner, K. Kulig: Asymmetric synthesis of all four stereoisomers of 1-amino-3-hydroxy-cyclopentane-1-carboxylic acid, Tetrahedron, 71 (4), 686-693, 2015

• B. Gryzło, P. Zaręba, K. Malawska, A. Jakubowska,  K. Kulig: Progress in the Search for New Dopamine Transporter Inhibitors, Current Medicinal Chemistry, 22 (28), 3255-3277, 2015

• K. Sałat, A. Podkowa, P. Kowalczyk, K. Kulig, A. Dziubina, B. Filipek, T. Librowski: Anticonvulsant active inhibitor of GABA transporter subtype 1, tiagabine, with activity in mouse models of anxiety, pain and depression, Pharmacological Reports,  67 (3), 465-472, 2015

• K. Sałat, A. Podkowa, S. Mogilski, P. Zaręba, K. Kulig, R. Sałat, N. Malikowska, B. Filipek: The effect of GABA transporter 1 (GAT1) inhibitor, tiagabine, on scopolamine-induced memory impairments in mice, Pharmacological Reports,  67 (6), 1155-1162, 2015

• K. Sałat, A. Jakubowska, K. Kulig; Cebranopadol: a first-in-class potent analgesic agent with agonistic activity at nociceptin/orphanin FQ and opioid receptors, Expert Opinion on Investigational Drugs, 24 (6), 837-844, 2015

•  P. Zaręba, M. Dudek, K. Lustyk, A. Siwek, G. Starowicz, M. Bednarski, L. Nowiński, K. Raźny, J. Sapa, B. Malawska, K. Kulig; α-Adrenoceptor antagonistic and hypotensive properties of novel arylpiperazine derivatives of pyrrolidin-2-one, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23 (9), 2104-2111, 2015

• Guzior N., Bajda M., Rakoczy J., Brus B., Gobec S., Malawska B. Isoindoline-1,3-dione derivatives targeting cholinesterases: Design, synthesis and biological evaluation of potential anti-Alzheimer’s agents. Bioorg. Med. Chem. 23(7): 1629-1637, 2015

• Guzior N., Więckowska A., Panek D., Malawska B., Recent development of multifunctional agents as potential drug candidates for the treatment of Alzheimer’s disease”, Curr. Med. Chem. 22, 1-32, 2015

• Lodarski K., Jończyk J., Guzior N., Bajda M., Gładysz J., Walczyk J., Jeleń M., Morak-Młodawska B., Pluta K., Malawska B., Discovery of butyrylcholinesterase inhibitors among derivatives of azaphenothiazines, J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 30, 98-106, 2015

• Guzior N., Bajda M., Skrok M., Kurpiowska K., Lewiński K., Brus B., Pišlar A., Kos J., Gobec S., Malawska B. Development of multifunctional, heterodimeric isoindoline-1,3-dione derivatives as cholinesterase and beta-amyloid aggregation inhibitors with neuroprotective properties, Eur. J. Med. Chem. 92, 738-749, 2015

• Bajda M., Panek D., Hebda M., Więckowska A., Guzior N., Malawska B., Search for potential cholinesterase inhibitors from the zinc database by virtual screening method. Acta Pol. Pharm.-Drug Res. 72(4): 737-745, 2015

 

 

Współpraca z zespołami zagranicznymi

 

Prof. Ulrike Holzgrabe

Prof. Christoph A. Sotriffer

Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Fakultät für Chemie und Pharmazie, Julius-Maximilians Universität, Würzburg

 

Prof. Klaus Teodor Wanner

Department für Pharmazie, Zentrum für Pharmaforschung Ludwig-Maximilians Universität, München

 

Prof. Stanislav Gobec

Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

 

Realizowane granty i projekty naukowe

 

Grant uzyskany w konkursie  NCN „OPUS 8″ w 2015 – czas realizacji 2015-2018

Tytuł projektu: „Pochodne aminokwasów – inhibitory wychwytu zwrotnego GABA o aktywności przeciwbólowej”

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kulig prof. UJ

 

Grant uzyskany w konkursie NCN  „PRELUDIUM 8″ w 2013 r. – czas realizacji 2013-2016

Tytuł projektu: „Nowy model homologiczny receptora H3 histaminowego – budowa, oddziaływanie z ligandami”

Kierownik projektu: mgr Jakub Jończyk

 

Grant uzyskany w konkursie NCN „OPUS-4″ w 2013 r. – czas realizacji 2013-2016

Tytuł projektu: “Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Malawska

 

Grant uzyskany w konkursie MNiSW „Juventus Plus” w 2013 r. – czas realizacji 2013-2015

Tytuł projektu: „Nowy kierunek poszukiwania skutecznej terapii choroby Alzheimera – synteza i właściwości nowych ligandów wielofunkcyjnych hamujących aktywność cholinoesteraz i blokujących receptory 5-HT6″

Kierownik projektu: dr Anna Więckowska

 

Słowa kluczowe

synteza związków bioaktywnych, inhibitory cholinoesteraz • inhibitory transporterów GABA • GABA-analogi • arylopiperazynowe pochodne pirolidyn-2-onu • ligandy  wielofunkcyjne • modelowanie molekularne • lipofilowość •

Wielkość fontu
Kontrast